PREMI A LA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL CODITA 2024

Objectiu

Aquest premi té com objectiu projectar el perfil professional de la infermera a través d’un reconeixement públic a qui fan o han fet possible el desenvolupament de la professió i de la disciplina infermera en tots els àmbits, i que contribueixen al seu creixement, a la seva revalorització i a la seva projecció social. Volem valorar l’esforç d’aquelles persones que han fet quelcom més per la professió, en definitiva que han estat protagonistes.

Termini de presentació

El termini de presentació dels candidats/tes per la convocatòria d’aquest any, serà del 4 de març de 2024 al 30 d’abril de 2024, ambdós inclosos.

Bases de participació

1. Es poden proposar al premi aquells infermers i infermeres col·legiats/ades al Col·legi Oficial d’Infermers/res de Tarragona, al corrent de les seves obligacions col·legials i que reuneixen l’objectiu d’aquesta convocatòria.

2. Les propostes poden ser realitzades per qualsevol col·legiat del Col·legi Oficial d’Infermeres/rs de Tarragona, al corrent de les seves obligacions col·legials.

3. La proposta del candidat/candidata es farà arribar mitjançant el formulari annex. Argumentant i adjuntant aquella documentació i/o currículum relacionats amb la persona proposada.

4. El Jurat d’aquest premi estarà compost per la Presidenta, o persona en qui ella delegui i dos membres de la Junta de Govern i, alhora, quatre persones més, infermers/infermeres col.legiats de Tarragona, que siguin coneixedors de la situació de la professió, escollides per la Junta de Govern del CODITA. Els membres del Jurat no poden ser guardonats amb el premi d’aquesta convocatòria.

5. El premi serà entregat en el marc de la diada col·legial i recaurà a un/a únic/a infermer/a.

6. El Jurat, si ho creu necessari, pot deixar desert el premi. El dictamen del Jurat serà inapel·lable.

7. El termini de presentació dels candidats/tes per la convocatòria d’aquest any, serà del 4 de març de 2024 al 30 d’abril de 2024, ambdós inclosos.

8. Informació Protecció de dades de caràcter personal :

a. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable del tractament de les vostres dades personals és el Col.legi d’nfermeres i Infermers de Tarragona (CODITA), amb adreça postal a l’Avda, Pau Casals, nº 13, 5è pis, 43003 de Tarragona, i pàgina web www.codita.org

b. Quines són les dades de contacte del delegat de protecció de dades?

L’adreça de correu electrònic del delegat de protecció de dades del Col·legi d’infermeres i Infermers de Tarragona és [email protected] i la seva adreça postal és l’Avda, Pau Casals, nº 13, 5è pis, 43003 de Tarragona.

c. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Al CODITA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la convocatòria d’aquest Premi.

d. Durant quant temps conservarem les vostres dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant tres anys.

e. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 La base legal per al tractament de les vostres dades és la necessitat del tractament per a l’execució d’aquestes bases.

f. A quins destinataris es facilitaran les vostres dades?

No es contempla la cessió de dades a tercers.

g. Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si al CODITA estem tractant dades personals que ens concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitarne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions. Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. El CODITA deixarà de tractar les dades quan així ho sol·liciti la persona interessada, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar

possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

h. Com podeu exercir els vostres drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi d’infermeres i Infermers de

Tarragona, de forma presencial o per correu postal a l’Avda, Pau Casals, nº 13, 5è pis,

43003 de Tarragona, o a través del registre electrònic a l’adreça: [email protected]

i. Quines vies de reclamació teniu a la vostra disposició?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Així mateix, podeu comunicar-lo al Delegat de Protecció de Dades del CODITA

Aquest formulari ja no està disponible.

Butlletí

Butlletí

* Requerit

Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.