Ajuts Activitats

Ajuts Activitats Científiques i Congressos

Incentiu per ponència comunicació i/o pòster

Els/les  col·legiats/des presentaran la sol·licitud d’ajut juntament amb el  diploma acreditatiu de la presentació  de  la  ponència, comunicació  i/o  pòster.

Es  lliurarà  al  Col·legi  una fotocòpia  del  treball realitzat, de manera presencial, o bé adjuntant-lo en format digital en el formulari.

Es  donarà un  sol ajut   per ponència, comunicació i/o  pòster.

La comunicació objecte d’ajut, ha d’incorporar el logo del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona.

També s’ha de lliurar el justificant de pagament de l’activitat.

La junta de Govern valorarà el treball i l’import a atorgar.

El periode per a la presentació de les sol·licituds finalitza l’1 de desembre a les 24.00 hores.

Ajuts / incentius per a tesis doctorals presentades en el 2023

S’ haurà de presentar la sol·licitud de l’ajut juntament amb el certificat d’inscripció de presentació de la tesi.

Els/les col·legiats/des presentaran el document d’activitat del doctorat i una còpia de la tesi que quedarà dipositada a l’arxiu de CODITA.

Es donarà un sol ajut per treball de recerca o tesi doctoral.

La junta de Govern valorarà el treball i l’import a atorgar.

El període per a la presentació de les sol·licituds finalitza l’1 de desembre a les 24.00 hores.

Ajuts / incentius per finalització de postgraus, màsters i doctorats en el 2023

S’ haurà de presentar la sol·licitud de l’ajut juntament amb la còpia de la matrícula a l’activitat i el document acreditatiu de pagament, aixó com el document acreditatiu de finalització dels estudis.

Es donarà un sol ajut per col·legiat.

La junta de Govern valorarà el treball i l’import a atorgar.

El període per a la presentació de les sol·licituds finalitza l’1 de desembre a les 24.00 hores.

La Junta de Govern es reserva el dret de modificar aquestes bases.

Important

Poden optar-hi els/les col·legiats/des al Col·legi d’Infermeres i Infermers de Tarragona durant l’any 2023 que es trobin al corrent de pagament de les quotes col·legials.

Les sol·licituds es faran via on-line amb data límit 1 de desembre a les 24.00 hores.

Seran lliurades a la Secretaria  i valorades per la Junta Permanent.

Les ajudes es lliuraran a finals de  l’any en curs.

La dotació dels ajuts, anirà en funció del nombre de sol·licituds presentades.

Les ajudes en donaran en col·laboració amb el Consejo General de Enfermería.

Descarregar el logo del Col·legi

Sol·licitar l'Ajut d'Activitats Científiques i Congressos

Hi ha un problema amb l'enviament. Please review the fields below.

  Ajuts Publicació d'Articles Científics

  Bases ajudes per a la publicació d’articles científics

  1. La finalitat d’aquestes bases es la regulació de concessió d’ajuts per a la publicació d’articles científics d’infermeria. Es pot sol·licitar ajut per a:
   1. Anàlisi de dades
   2. Traducció de l’article
   3. Revisió i adaptació de l’article a revista (tipus Proof reading service o altres )
   4. Pagament taxes per a publicació en accés obert
  2. L’investigador principal o sol·licitant ha d’esser una infermera col·legiada al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona i al corrent de pagament. El 75% de les autores hauran de ser infermeres col·legiades al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona.
  3. Es fixa un import màxim per col·legiat de 800 euros, que pot ser repartit entre els diferents aparts.
  4. Per sol·licitar l’ajut s’haurà d’enviar a través del formulari web:
   • Sol·licitud
   • Factures (on figuri el nom del sol·licitant) que justifiquin l’ajuda sol·licitada
   • Es rebrà un comprovant de tramesa de la sol·licitud.
  1. Una vegada es publiqui l’article es remetrà una còpia a CODITA, qui farà la difusió que cregui oportuna.
  2. El termini de presentació sol·licituds finalitzarà a les 23:59h. del dia 26 de novembre de 2023.
  3. Les ajudes estan subjectes a la retenció fiscal corresponent
  4. La sol·licitud de l’ajuda implica l’acceptació de les bases. L’incompliment d’aquestes bases pot comportar la pèrdua de l’ajuda econòmica.
  5. Informació Protecció de dades de caràcter personal :

  a.- Qui és el responsable del tractament de les vostres dades? 

  El responsable del tractament de les vostres dades personals és el Col.legi d’nfermeres i Infermers de Tarragona (CODITA), amb adreça postal a l’Avda, Pau Casals, nº 13, 5è pis, 43003 de Tarragona, i pàgina web www.codita.org

  b.- Quines són les dades de contacte del delegat de protecció de dades? 

  L’adreça de correu electrònic del delegat de protecció de dades del Col·legi d’infermeres i Infermers de Tarragona és [email protected] i la seva adreça postal és l’Avda, Pau Casals, nº 13, 5è pis, 43003 de Tarragona.

  c.- Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals? 

  Al CODITA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la convocatòria d’aquesta Jornada.

  d.- Durant quant temps conservarem les vostres dades personals?

  Les dades personals proporcionades es conservaran durant tres anys.

  e.- Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

  La base legal per al tractament de les vostres dades és la necessitat del tractament per a l’execució d’aquestes bases.

  f.- A quins destinataris es facilitaran les vostres dades?

  No es contempla la cessió de dades a tercers.

  g.- Quins són els vostres drets?

  Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si al CODITA estem tractant dades personals que ens concerneixen, o no.

  Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

  En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

  Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. El CODITA deixarà de tractar les dades quan així ho sol·liciti la persona interessada, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

  En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

  h.- Com podeu exercir els vostres drets? 

  Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi d’infermeres i Infermers de Tarragona, de forma presencial o per correu postal a l’Avda, Pau Casals, nº 13, 5è pis, 43003 de Tarragona, o a través del registre electrònic a l’adreça [email protected]

  i.- Quines vies de reclamació teniu a la vostra disposició? 

  Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Així mateix, podeu comunicar-lo al Delegat de Protecció de Dades del CODITA.

  Sol·licitar l’Ajut per la Publicació d'Articles Científics

  • Dades personals

  • Nom i cognoms resta autors (màxim 7)

  • Deixeu anar els fitxers aquí o
   Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, png, Max. file size: 20 MB.
   • Política de privacitat

   Sol·licitud Ajuda Organització Activitat

   Aspectes a tenir en compte

   L’acceptació de l’ajuda implica:

   • Que un membre de la Junta de Govern formi part del Comitè Científic o organitzador de l’esdeveniment.
   • Ha d’aparèixer el logotip del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona al programa i a la web de l’esdeveniment
   • En el cas de premi, un membre de la Junta de Govern ha d’estar present en l’entrega.
   • L’import màxim per ajuda és de 250 euros.

   Aquesta sol·licitud ha d’estar aprovada per la Junta de Govern

   Sol·licitar Ajuda Organització Activitat

   • DD slash MM slash YYYY
   • Deixeu anar els fitxers aquí o
    Accepted file types: pdf, doc, docx, Max. file size: 20 MB.
    • Política de privacitat

    Butlletí

    Butlletí

    * Requerit

    Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


    D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

    Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.