Inscripció i Presentació de Treballs a la VI Jornada d’Innovació i Recerca 2021

Bases de participació

 1. Podran participar tots els professionals col·legiats, ja sigui individualment o en grup (màxim 6 autors) i que estiguin al corrent de pagament.
  S’acceptaran Treballs de Fi de Grau realitzats en el curs 2021-22, que hagin estat defensats a la universitat corresponent.
  Els membres del Comitè Científic i els membres de la Junta de Govern d’aquest Col·legi podran presentar treballs però no podran optar a premi. 
 2. Els treballs d’investigacióversaran sobre l’exercici professional de la infermeria en els seus diversos aspectes: Cures en tots els seus àmbits, Educació sanitària, promoció de la salut, prevenció, epidemiologia, Administració i gestió, Docència.  Els treballs es presentaran seguint les bases específiques de la convocatòria. Tan sols s’acceptaran pòsters que deriven dels resultats d’una recerca, per tant queden exclosos els pòsters sobre casos clínics, experiències, protocols o procediments.  Tan sols és podrà presentar 3 pòsters per participant. 
 3. Quedaran exclosos aquells treballs que hi figuren dades identificatives dels autors.
 4. Es valora l’interès científic del contingut, loriginalitat, el valor de la investigació, les possibilitats d’aplicació i el grau de desenvolupament del treball (prova pilot, finalitzat o en execució)
 5. El comitè científic valorarà la possibilitat de variar el format de presentació, poguent passar alguna comunicació oral a pòster.
 6. El termini de presentació de treballs finalitzarà a les 23:59h. del dia 31 d’octubre de 2022.
 7. A partir del 22 de novembre de 2022 es comunicarà a través de correu electrònic l’acceptació o no dels treballs presentats i si són finalistes, especificant-hi les instruccions concretes de presentació.
 8. El Comitè Científic, una vegada coneguda la identitat dels autors, podrà sol·licitar que aquests, li remetin la documentació que consideri oportuna.
 9. L’adjudicació dels premis es farà de la següent forma:
  • Dels pòsters presentats s’obrirà un espai a la web per que els col·legiats pugin votar els millors pòsters, atorgant el primer premi el qual consisteix en 250 euros, 150euros el segon premi i 100 euros eltercer premi
  • Dels treballs de recerca presentats, el comitè científic escollirà 3 finalistes que seran presentats en forma de comunicació el dia de la Jornada de Recerca. D’aquests es seleccionarà un primer premi de 600 euros i un segon premi de 400 euros, i un tercer premi de 250 euros, que seran comunicats al final de la Jornada. 
  • Dels treballsde Fi de Grau, el comitè científic escollirà els finalistes en forma de vídeo que es publicarà a la web i xarxes socials de CODITA. D’aquests, es seleccionarà un primer premi de 400 euros i un segon premi de 200 euros i un tercer premi de 100 euros que seran comunicats al final de la Jornada. 
  • Es donarà un únic premi a la millor tesi doctoral defensades de 1500 euros. Quedarà exclosa de la participació d’aquest premi la persona a que se li hagi atorgat un premi per projecte de recerca o treball de recerca, relacionat amb la tesi doctoral, en els darrers 5 anys de les Jornades de Recerca organitzades per CODITA. 
  • Premi innovació en TIC. Es donarà un únic premi de 3000 euros al millor projecte d’innovació en TIC.
  • El mateix dia de la Jornada el Col·legi donarà un premi al millor expedient acadèmic del curs 2020-2021 el qual consisteix en un any de col·legiació gratuïta.
  • La Junta de Govern del Col·legi pot declarar desert alguns dels premis per qüestions de qualitat o d’incompliment de les bases de participació.
  • L’import dels premis queda subjectea la normativa fiscal actual.
 10. Informació Protecció de dades de caràcter personal :
 • Qui és el responsable del tractament de les vostres dades? 
 • El responsable del tractament de les vostres dades personals és el Col.legi d’nfermeres i Infermers de Tarragona (CODITA), amb adreça postal a l’Avda, Pau Casals, nº 13, 5è pis, 43003 de Tarragona, i pàgina web www.codita.org
 • Quines són les dades de contacte del delegat de protecció de dades? 
 • L’adreça de correu electrònic del delegat de protecció de dades del Col·legi d’infermeres i Infermers de Tarragona és [email protected] i la seva adreça postal és l’Avda, Pau Casals, nº 13, 5è pis, 43003 de Tarragona.
 • Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals? 
 • Al CODITA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la convocatòria d’aquesta Jornada. 
 • Durant quant temps conservarem les vostres dades personals? 
 • Les dades personals proporcionades es conservaran durant tres anys. 
 • Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades? 
 • La base legal per al tractament de les vostres dades és la necessitat del tractament per a l’execució d’aquestes bases.
 • A quins destinataris es facilitaran les vostres dades?  
 • No es contempla la cessió de dades a tercers. 
 • Quins són els vostres drets?
 • Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si al CODITA estem tractant dades personals que ens concerneixen, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
 • Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. El CODITA deixarà de tractar les dades quan així ho sol·liciti la persona interessada, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.
 • Com podeu exercir els vostres drets? 
 • Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi d’infermeres i Infermers de Tarragona, de forma presencial o per correu postal a l’Avda, Pau Casals, nº 13, 5è pis, 43003 de Tarragona, o a través del registre electrònic a l’adreça [email protected]
 • Quines vies de reclamació teniu a la vostra disposició?
 • Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Així mateix, podeu comunicar-lo al Delegat de Protecció de Dades del CODITA.

+ Informació

Dates importants a RECORDAR

Et recordem que és obligatori inscriure’s primer per poder presentar el teu treball.

Ampliació del termini de presentació de treballs fins a les 23:59 hores del dia 6 de novembre de 2021.

Comunicació definitiva de l’acceptació i/o finalistes dels treballs: A partir del 22 de novembre de 2021

Inscripció

Fes click per accedir a més informació

Presentació de treballs

Fes click per accedir a més informació

Normes de presentació de treballs:

Es poden presentar treballs en quatre formats diferents:

 1. PÒSTERS
 2. TREBALLS DE RECERCA
 3. TESIS DOCTORALS
 4. TREBALLS DE FI DE GRAU
 5. PREMI INNOVACIÓ INFERMERA

Cada treball ha de complir amb la següent normativa:
 1. S’hauran d’enviar els pòsters definitius, amb la plantilla de Power Point que posarem a disposició en aquesta mateixa web, i que han de contenir els següents apartats:
  • Títol
  • Introducció
  • Objectius
  • Metodologia
  • Resultats
  • Conclusions
  • Bibliografia
 1. El disseny del pòster haurà de ser clar i facilitar la lectura.
 2. El pòster s’ha de presentar en format PDF i no ha de contenir noms d’autors ni referències explícites al lloc de treball.
 3. Tant sols s’acceptaran pòsters que derivin dels resultats d’una recerca, per tant queden exclosos els pòsters sobre casos clínics, experiències, protocols i procediments.
 4. Tant sols es podrà presentar un màxim de 3 pòsters per participant.

 Descarregar plantilla e-pòster – Jornada Recerca 2022

 1. Hauran de contenir els següents apartats:
  • Títol
  • Resum
  • Introducció
  • Objectius
  • Material i mètode
  • Aspectes ètics
  • Resultats
  • Discussió i conclusions
  • Bibliografia
  • Annexes, si s’escau
 1. Es presentaran en format PDF amb una extensió màxima de 30 fulls (bibliografia i annexes a part). S’utilitzarà el tipus de lletra Arial 12 i espai 1,5.
 2. Les imatges i/o fotografies hauran de ser pròpies de l’autor i no podran superar els 4×4 cm dins el document.
 3. El fitxer adjunt en format PDF no ha de contenir noms d’autors ni referències explícites al lloc de treball.
 4. Queden excloses d’aquesta categoria les tesis doctorals.
 1. Podran participar en aquesta convocatòria les tesis doctorals defensades a partir de l’any 2017 en endavant.
 2. Queden exclosos de premi els autors que ja se’ls hagi premiat per la mateixa tesi doctoral defensada en alguna edició de les jornades de recerca de CODITA .
 3. Caldrà presentar la tesi doctoral completa, en format pdf, sense que hi figuren dades de l’autoria.

1.Hauran de contenir els següents apartats:

  • Títol
  • Resum
  • Introducció
  • Objectius
  • Material i mètode
  • Aspectes ètics
  • Resultats, si s’escau.
  • Discussió i conclusions
  • Bibliografia
  • Annexes, si s’escau
 1. Es presentaran en format PDF amb una extensió màxima de 30 fulls (bibliografia i annexes a part). S’utilitzarà el tipus de lletra Arial 12 i espai 1,5
 2. Les imatges i/o fotografies hauran de ser pròpies de l’autor i no podran superar els 4×4 cm dins el document
 3. El fitxer adjunt en format PDF no ha de contenir noms d’autors ni referències explícites al lloc de treball.
 1. Les propostes presentades han de suposar una millora en la pràctica assistencial en que involucri la creació d’una innovació en l’àmbit tecnològic (App, plataforma, dispositiu…). Es valoraran aquelles iniciatives que, basades en el coneixement i la evidència científica, proposin solucions o estratègies innovadores en la pràctica dels cuidatges, així com la millora en l’àmbit professional infermer.
 2. La proposta d’innovació pot presentar-se en qualsevol fase (disseny, fase pilot, o prototip final). Es valorarà positivament aquelles propostes que ja presentin un pla estructurat del disseny o pilotatge de la proposta.
 3. Donat que la creació d’una innovació d’aquest tipus en salut ha d’estar estretament lligat a una evidència de la seva efectivitat, el treball presentat ha d’estar constituït per una presentació del seu protocol d’avaluació d’efectivitat (sense aquest, no es valorarà com a candidat al premi)
 4. Els apartats que ha de constituir la proposta són:
  • Títol i resum
  • Justificació i marc teòric
  • Protocol del disseny i avaluació de la proposta d’innovació
  • Resultats i conclusions
  • Referències i annexos
  • Memòria econòmica
  • Pla de difusió dels resultats
 1. Es presentaran en format PDF amb una extensió màxima de 30 fulls (bibliografia i annexes a part). S’utilitzarà el tipus de lletra Arial 12 i espai 1,5.
 2. Les imatges i/o fotografies hauran de ser pròpies de l’autor i no podran superar els 4×4 cm dins el document.
 3. El fitxer adjunt en format PDF no ha de contenir noms d’autors ni referències explícites al lloc de treball.
 4. En el cas de que es tracti d’un projecte, els autors guanyadors del premi es comprometen a presentar els resultats, al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona.
 5. El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona es reserva el dret de sol·licitar documentació acreditativa referent a les despeses del projecte.
 6. Els autors es comprometen a fer menció de l’ajuda rebuda per part del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona a les futures publicacions i difusió dels resultats.

MOLT IMPORTANT: Qualsevol pòster, treballs o projectes que no compleixin amb la normativa de presentació no seran admesos

Formulari per la presentació de treballs

Hi ha un problema amb l'enviament. Please review the fields below.

  Butlletí

  Butlletí

  * Requerit

  Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


  D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

  Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.