Inscripció i Presentació de Treballs a la Jornada URGÈNCIES i EMERGÈNCIES CODITA 2022

Presentació

Benvolgut/a company/a col·legiat/da,

El pròxim 19 d’octubre organitzem la jornada d’urgències i emergències que tindrà lloc al Seminari, ubicat al carrer de Sant Pau de Tarragona.

Aquesta jornada consta de diverses conferències i tallers on els professionals infermers per als quals va adreçat, puguin desenvolupar i aprofundir en la pràctica d’aquelles habilitats tècniques i no tècniques en què es basa el cuidatge infermer.

També s’ofereix l’oportunitat d’avançar en la recerca infermera, pilar important en la nostra pràctica diària per poder evolucionar amb evidència científica, tot això mitjançant la presentació de comunicacions, experiències i pòsters presentats pels mateixos participants en la jornada. Els quals seran avaluats per un representant de cadascun dels centres del nostre àmbit territorial.

Els objectius d’aquesta jornada són millorar l’atenció en el cuidatge infermer en l’àmbit de les urgències i emergències, conèixer les noves actuacions en guies d’atenció, i afavorir la innovació i recerca en aquest àmbit.

Desitgem que aquesta jornada que hem preparat amb molta il·lusió sigui del vostre interès.

Rep una cordial salutació.

Comissió d’urgències i emergències del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona.

Objectius específics

 • Millorar l’atenció en el cuidatge infermer en l’àmbit de les urgències i emergències.
 • Conèixer les noves actualitzacions en guies d’atenció.
 • Afavorir la innovació i recerca en l’atenció infermera en el pacient atès als Serveis d’Urgències i Emergències.

Bases de participació

BASES DE PARTICIPACIÓ GENERALS:Podran participar tots els professionals col·legiats, ja sigui individualment o en grup (màxim 6 autors) i que estiguin al corrent de pagament. 

 1. Els membres del Comitè Científic i els membres de la Junta de Govern d’aquest Col·legi podran presentar treballs però no podran optar a premi.
 2. Els treballs es presentaran seguint les bases específiques de la convocatòria. Tan sols és podrà presentar 3 pòsters per participant.
 3. Quedaran exclosos aquells treballs que hi figuren dades identificatives dels autors.
 4. Es valora l’interès científic del contingut, l’originalitat, el valor de la investigació, les possibilitats d’aplicació i el grau de desenvolupament del treball (prova pilot, finalitzat o en execució)
 5. El comitè científic valorarà la possibilitat de variar el format de presentació, poguent passar alguna comunicació oral a pòster.
 6. El termini de presentació de treballs finalitzarà a les 23:59h. del dia 25 de setembre de 2022.
 7. A partir del 6 d’octubre de 2022 es comunicarà a través de correu electrònic l’acceptació o no dels treballs presentats i si són finalistes, especificant-hi les instruccions concretes de presentació.
 8. El Comitè Científic, una vegada coneguda la identitat dels autors, podrà sol·licitar que aquests, li remetin la documentació que consideri oportuna.
 9. L’adjudicació dels premis es farà de la següent forma:
 • Dels treballs de recerca presentats, el comitè científic escollirà 3 finalistes que seran presentats en forma de comunicació el dia de la Jornada de Recerca. D’aquests es seleccionarà:
  • 1r i 2n premi a la millor comunicació científica.
  • 1r i 2n premi al millor pòster.
  • 1r premi a la millor experiència.
 • La Junta de Govern del Col·legi pot declarar desert alguns dels premis per qüestions de qualitat o d’incompliment de les bases de participació.
 • L’import dels premis queda subjecte a la normativa fiscal actual.
 1. Informació Protecció de dades de caràcter personal:
 • Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
 • El responsable del tractament de les vostres dades personals és el Col.legi d’nfermeres i Infermers de Tarragona (CODITA), amb adreça postal a l’Avda, Pau Casals, nº 13, 5è pis, 43003 de Tarragona, i pàgina web www.codita.org
 • Quines són les dades de contacte del delegat de protecció de dades?
  L’adreça de correu electrònic del delegat de protecció de dades del Col·legi d’infermeres i Infermers de Tarragona és [email protected] i la seva adreça postal és l’Avda, Pau Casals, nº 13, 5è pis, 43003 de Tarragona.
 • Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
 • Al CODITA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la convocatòria d’aquesta Jornada.
 • Durant quant temps conservarem les vostres dades personals?
 • Les dades personals proporcionades es conservaran durant tres anys.
 • Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
 • La base legal per al tractament de les vostres dades és la necessitat del tractament per a l’execució d’aquestes bases.
 • A quins destinataris es facilitaran les vostres dades?
 • No es contempla la cessió de dades a tercers.
 • Quins són els vostres drets?
 • Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si al CODITA estem tractant dades personals que ens concerneixen, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
  En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
  Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. El CODITA deixarà de tractar les dades quan així ho sol·liciti la persona interessada, tret de motius legítims imperiosos o per exercir defensar possibles reclamacions.
  En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.
 • Com podeu exercir els vostres drets?
  Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi d’infermeres i Infermers de Tarragona, de forma presencial o per correu postal a l’Avda, Pau Casals, nº 13, 5è pis, 43003 de Tarragona, a través del registre electrònic a l’adreça [email protected]
 • Quines vies de reclamació teniu a la vostra disposició?
 • Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Així mateix, podeu comunicar-lo al Delegat de Protecció de Dades del CODITA.

Membres Comité Científic

+ Informació

Dates importants a RECORDAR

Et recordem que és obligatori inscriure’s primer per poder presentar el teu treball.

Termini d’admissió del full de síntesi: a les 23:59 hores del dia 25 de setembre de 2022.

Comunicació definitiva de l’acceptació de les comunicacions: 6 d’octubre de 2022

Termini de presentació de les comunicacions pòsters (format PDF): 17 d’octubre de 2022

Inscripció

Fes click per accedir a més informació

Inscripció Jornada INFERMERES D'URGÈNCIES I EMERGÈNCIES

Presentació de treballs

Fes click per accedir a més informació

Normes de presentació de treballs:

Es pot presentar comunicació científica o comunicació d’experiència, oral o pòster

 1. COMUNICACIÓ CIENTÍFICA (oral o pòster)
 2. COMUNICACIÓ D’EXPERIÈNCIA (oral o pòster)


Cada treball ha de complir amb la següent normativa:

 1. S’admetran treballs científics aportats pels professionals en forma de comunicacions orals i pòsters. Aquests treballs poden ser originals o presentats en altres jornades o congressos.
 2. El nombre d’autors ha de ser d’un màxim de 6 persones i serà el/la primer signant el/la que presentarà o defensarà la comunicació. El primer/a autor/a ha de ser infermer/a.
 3. Màxim es podran presentar 3 comunicacions com a 1r autor/a.
 4. Per presentar qualsevol treball cal que el /la primer signant estigui inscrit/a a les Jornades.
 5. La síntesi de la comunicació oral o del pòster s’ha d’adaptar a les següents modalitats:

  Comunicació científica (oral o pòster):
 • Introducció
 • Objectius
 • Metodologia
 • Resultats
 • Conclusions amb les implicacions per a la pràctica clínica


Comunicació d’experiència (oral o pòster):

 • Introducció / Justificació
 • Objectius
 • Descripció de l’experiència
 • Conclusions amb les implicacions per a la pràctica clínica
 1. El tipus de lletra que cal utilitzar és Arial 11, amb un màxim de 3500 caràcters amb espais.
 2. El període de recepció de comunicacions és fins el 25 de setembre a les 23:59h.
 3. El Comitè Científic té la potestat d’acceptar un treball per presentar-lo en format pòster encara que s’hagi presentat com a comunicació oral i viceversa i també de format comunicació a experiència i viceversa.
 4. Les comunicacions i experiències en format oral es presentaran durant 8 minuts.
 5. La secretaria tècnica de les Jornades comunicarà al primer signant l’acceptació definitiva dels treballs el 6 d’octubre de 2022, especificant-hi les instruccions concretes de presentació.
 6. Les comunicacions o experiències tipus pòster s’han de presentar definitivament elaborades en format Power-Point *PPS, en “pdf”, a la pàgina web de les jornades, també fins el 19 d’octubre de 2022 com a data límit. Es disposarà de 3 minuts per fer-ne la defensa (si el pòster ha estat seleccionat per ser defensat, es comunicarà als/les autors/es amb antelació).
 7. La defensa de les comunicacions/ experiències tipus pòster s’ha de fer amb una única diapositiva del pòster.
 8. Les comunicacions orals han de tenir una durada màxima de 8 minuts.
 9. Es concediran els premis següents:
 • 1r premi a la millor comunicació científica oral.
 • 1r premi a la millor experiència.
 • 1r premi al millor pòster.

RESUM:

 1. Termini d’admissió del full de síntesi: 25 setembre 2022.
 2. Comunicació definitiva de l’acceptació de les comunicacions: 6 d’octubre de 2022
 3. Termini de presentació de les comunicacions pòsters (format *PDF): 17 d’octubre de 2022

 Descarregar plantilla e-pòster – Jornada Urgències i Emergències 2022

MOLT IMPORTANT: Qualsevol pòster, treballs o projectes que no compleixin amb la normativa de presentació no seran admesos

Formulari per la presentació de treballs

Butlletí

Butlletí

* Requerit

Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.