Curs interpretació analítica adreçat a Infermers/res. E-learning

Data d'inici:

15 abril, 2021

Horari

Dedicació hores alumne: 4 hores(aprox.) per setmana

Durada

40 hores

Dates

Data inici Curs: 15 d’abril del 2021
Data finalització Curs: 15 de juny del 2021

Introducció

L’anàlisi de laboratori és un procediment mèdic en el qual s’examina una mostra de sang, orina o un altre teixit o substàncies del cos. Aquestes proves es fan servir freqüentment com a part d’un examen de rutina per identificar canvis possibles en la salut d’una persona abans que apareguin símptomes. Els anàlisis de laboratori tenen també un paper important en el diagnòstic quan la persona presenta símptomes. A més,  els anàlisis es poden utilitzar per ajudar a planificar el tractament del pacient, avaluar la resposta al tractament o vigilar el curs de la malaltia amb el temps.

Objectius

L’objectiu general del curs, es aprofundir en els coneixements fisiopatològics de les alteracions aparegudes en les determinacions analítiques i establir un canal ràpid de comunicació i alerta amb l’èquip médic.

Objectius específics

L’objectiu del MÒDUL 1 és que l’alumnat sigui capaç d’identificar quines són les indicacions per sol·licitar una hematomètria, pugui explicar la fisiologia de l’hematie i el leucòcit i sigui capaç d’interpretar les alteracions dels paràmetres fisiològics hematimetrics.

L’objectiu del MÒDUL 2 és que l’alumnat sigui capaç d’identificar quines són les indicacions per sol·licitar les proves d’hemostàsia, així com d’interpretar les alteracions dels paràmetres fisiològics de la coagulació i alteracions del funcionalisme de les plaquetes.

L’objectiu del MÒDUL 3 és que l’alumnat sigui capaç d’identificar quines són les indicacions per sol·licitar el funcionalisme renal, així com d’interpretar les alteracions fisiològiques de la urea, creatinina i filtrat glomerular.

L’objectiu del MÒDUL 4 és que l’alumnat sigui capaç d’identificar quines són les indicacions per sol·licitar l’equilibri hidroelectrolític, així com d’interpretar les alteracions fisiològiques del ions amb major repercussió en l’homeòstasi de l’organisme.

L’objectiu del MÒDUL 5 és que l’alumnat sigui capaç d’identificar quines són les indicacions per sol·licitar la glucèmia i altres proves que s’inclouen dins del perfil glucèmic, així com d’interpretar les alteracions fisiològiques del metabolisme dels carbohidrats.

L’objectiu del MÒDUL 6 és que l’alumnat sigui capaç d’identificar quines són les indicacions per sol·licitar les lipoproteínes i altres proves que s’inclouen dins del perfil del pacient dislipèmic, així com d’interpretar les alteracions fisiològiques del metabolisme lipoprotèic.

L’objectiu del MÒDUL 7 és que l’alumnat sigui capaç d’identificar quines són les indicacions per sol·licitar el perfil hepàtic, així com d’interpretar les alteracions fisiològiques de bilirubina i transaminases. També fer diagnòstic diferencial amb d’altres patologies no hepàtiques que produeixen alteració de paràmetres hepàtics.

L’objectiu del MÒDUL 8 és que l’alumnat sigui capaç d’identificar quines són les indicacions per sol·licitar la gasometria arterial, així com d’interpretar les alteracions respiratòries i metabòliques que d’ella es deriven.

L’objectiu del MÒDUL 9 és que l’alumnat sigui capaç d’identificar quines són les indicacions per sol·licitar tant biomarcadors cardíacs, com de sèpsia. Interpretar els resultats de les troponines I i T, així com les ultrasensibles. També interpretar paràmetres biològics que indiquen procés sèptic, com la PCR, la procalcitonina i el lactat.

L’objectiu del MÒDUL 10 és que l’alumnat sigui capaç d’identificar quines són les indicacions per sol·licitar les proves de perfil tiroïdal, així com la seva interpretació i saber diferenciar entre l’origen hipofisari i tiroïdal de les alteracions d’aquest perfil.

L’objectiu d’aquest MÒDUL 11 és que l’alumnat sigui capaç d’identificar quines són les indicacions per sol·licitar les proves de perfil partiroïdal, així com la interpretació de les alteracions del metabolisme fosfo-càlcic i de la vitamina D.

L’objectiu del MÒDUL 12 és que l’alumnat sigui capaç d’identificar quines són les indicacions per sol·licitar una anàlisi d’orina, així com la interpretació de les alteracions dels paràmetres més habituals.

Programa

MÒDUL 1: HEMATIMETRIA

Contingut:

 • Indicacions per la sol·licitud d’una hematimetria.
 • Fisiologia dels elements formes de la sang.
  • Interpretació de les alteracions de l’hemograma: a. Anèmia i Policitèmia.
  • Leucopènies i leucocitosis.
 • Test avaluació Mòdul

MÒDUL 2: HEMOSTÀSIA.

Contingut:

 • Indicacions per la sol·licitud de les proves de coagulació.
 • Fisiologia de l’hemostàsia.
 • Interpretació de les alteracions de de les proves de coagulació: – Trombocitopènia, trombocitosi i trombopaties.
 • Coagulopaties.
 • Test avaluació Mòdul

MÒDUL 3: FUNCIÓ RENAL.

MÒDUL 4: IONOGRAMA.

Contingut:

 • Indicacions per la sol·licitud de les proves de funcionalisme renal i hidroelectrolític.
 • Fisiologia de la urea, creatinina i ionograma.
 • Interpretació de les alteracions de les proves de funcionalisme renal i hidroelectrolític: – Insuficiència renal (funcional, parenquiomatosa i obstructiva).
 • Alteracions electrolítiques.
 • Test avaluació Mòdul

MÒDUL 5: PERFIL GLUCÈMIC.

MÒDUL 6: PERFIL LIPOPROTÈIC.

MÒDUL 7: PERFIL HEPÀTIC.

Contingut:

 • Indicacions per la sol·licitud dels perfils glucèmic, lipoproteic i hepàtic.
 • Fisiologia de carbohidrats i lipoproteïnes.
 • Interpretació de les alteracions de la glucèmia, perfil lipídic i hepàtic: – Hipoglucèmia i diabetis mellitus.
 • Alteracions del metabolisme lipoprotèic.
 • Hepatitis i malalties de les vies biliars. Diagnòstic diferencial.
 • Test avaluació Mòdul

Prospección Integral Formativa SL – NIF B-64987571

MÒDUL 8: GASOMETRÍA ARTERIAL.

Contingut:

 • Indicacions per la sol·licitud d’una gasometria arterial
 • Interpretació de les alteracions de la gasometria arterial: – Acidosis metabòlica i respiratòria.
 • Alcalosi metabòlica i respiratòria.
 • Test avaluació Mòdul

MÒDUL 9: BIOMARCADORS.

Contingut:

 • Indicacions per la sol·licitud de biomarcadors cardíacs i de biomarcadors de sèpsia
 • Interpretació de les alteracions dels biomarcadors: – Cardiopatia isquèmica.
 • Insuficiència cardíaca.
 • Sèpsia i xoc sèptic.
 • Test avaluació Mòdul

MÒDUL 10: PERFIL TIROIDES.

MÒDUL 11: PERFIL PARTIROIDES.

Contingut:

 • Indicacions per la sol·licitud de perfils tiroides i paratiroides.
 • Funció del tiroides i de la glàndula paratiroides.
 • Interpretació de les alteracions de la funció del tiroides i de la paratiroides: – Hipotiroidisme i hipertiroidisme.
 • Hipoparatiroidisme i hiperparatiroidisme.
 • Test avaluació Mòdul

MÒDUL 12: ANÀLISI D’ORINA.

Contingut:

 • Indicacions per la sol·licitud d’un anàlisi d’orina.
 • Interpretació de les alteracions del sediment urinari: – Alteracions metabòliques
 • Anàlisi microbiològic.
 • Anàlisis de cristalls.
 • Test avaluació Mòdul

Avaluació Final de Coneixements.

Test amb 40 preguntes multiresposta

Metodología

Aquesta acció formativa s’imparteix sota la modalitat e-Learning, que permet una interacció de l’alumne i el professor utilitzant una tecnologia (plataforma Moodle) possibilitant que tots es troben en llocs diferents.

A causa de la densitat dels continguts, ja que estan ubicats dins de l’àrea tècnic-assistencial específica, les unitats didàctiques es van

posant a disposició dels alumnes de forma progressiva (un mòdul cada setmana)

El temari està distribuït en mòduls. El Curs es compon de 12 mòduls (vuit setmanes).

L’alumne podrà passar de mòdul si compleix totes les tasques que inclou l’acció formativa pertinent i la superació del test de cada mòdul.

Es realitzarà una sessió amb Zoom per resoldre dubtes i consultes de cada Mòdul (8 en total).

Autoaprenentatge dels continguts teòrics, mitjançant l’estudi detallat de l’alumne dels continguts teòrics del curs amb propietat intel·lectual del docent, que estaran disponibles en format PDF i vídeos explicatius de cada tema fets pel mateix docent.

Exercicis tipus test de cada mòdul amb 10 preguntes amb respostes verdader / fals i una Avaluació final amb 40 preguntes amb 4 respostes (una sola resposta vàlida) on es veurà el reflex dels coneixements totals adquirits durant el procés formatiu.

Per assolir els coneixements i expedir el corresponent certificat d’aprofitament serà necessari superar un 70% de respostes encertades de l’avaluació final.

Contingut

No hi ha informació disponible

Docents

Dr. FRANCESC SEVILLA GUEVARA

 • Llicenciat en Medicina. Especialitat Medicina Interna.
 • Metge assistencial en el Servei de Medicina Interna Hospital Sant Joan de Déu de Manresa des del 2010.
 • Professor del curs d’interpretació de resultats d’anàlisi clínica a la Universitat Central de Catalunya des de 2013.
 • Professor del curs d’interpretació de l’analítica a l’àmbit d’urgències a Unió Consorci Formació en modalitat presencial el 2015 i online al 2017.
 • Professor del curs d’interpretació de resultats analítics per a infermeria a Centre d’Estudis Sanitaris des de 2015.
 • Professor del curs d’Interpretació analítica en l’àmbit de l’atenció primària a l’ICS Catalunya Central 2017.
 • Professor del curs online d’interpretació analítica en l’àmbit de l’endocrinologia a Escuela Online de Salud (EOS) des de 2017. Prospección Integral Formativa SL – NIF B-64987571
 • Professor del curs online d’interpretació analítica en l’àmbit d’urgències a Escuela Online de Salud (EOS) des de 2018.
 • Professor de l’assignatura optativa “Interpretació de resultats de laboratori“ a l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Lleida, curs 2018- 2019, fins actualitat.
 • Professor del Curs d’Interpretació Analítica en Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona, 2019

Acreditació

Sol·licitada al Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries CCFCPS.

Dirigit a...

Infermeres i Infermers

Observacions preus

L’ import corresponent a col·legiats  de CODITA té un 50% de subvenció.
Els col·legiats aturats,  un 70% de  subvenció,  fins un màxim de 20% d’inscripcions en la  totalitat d’alumnes.
Seran acceptades i confirmades per rigorós ordre d’inscripció.

Inscripció

Curs interpretació analítica adreçat a Infermers/res. E-learning

+ Informació

Modalitat

Online

Lloc

Altres

Com arribar?

Nº d’assistents

---

Preu col·legiats

40€

Preu no col·legiats

80€

Preu col·legiats aturats

24€

Butlletí

Butlletí

* Requerit

Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.