CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS 2022

En   compliment  del Capítol V dels Estatuts del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona, publicat al DOGC Núm. 7380, el 30 de maig de 2017, i atenent a allò previst a l’article 37 i concordants,  la  Junta  de  Govern  del  Col·legi,  per acord  adoptat  en  la  sessió  del plenari celebrada  el  17 de gener de 2022,  va  aprovar  convocar  eleccions  per  a cobrir  la  totalitat  dels  càrrecs  de  la  Junta  de  Govern,  relacionats  a  continuació:

 • President/a
 • Vicepresident/a
 • Secretari/ària
 • Tresorer/a
 • Vocal I
 • Vocal II
 • Vocal III
 • Vocal  IV  (Llevadora)
 • Vocal V  (Especialitat reconeguda / APD)

CALENDARI ELECTORAL:

 • Acord  de convocatòria: 17 de gener de 2022.
 • Data de convocatòria: 19 de gener de 2022.

La mesa electoral es constituirà en el termini màxim de 7 dies naturals posteriors a la publicació de la convocatòria d’eleccions .

Termini per a presentació de candidatures:  31 de gener de 2022 de 09:00h a 20:00h a la seu central del Col·legi de Tarragona (Av Pau Casals 13, planta 5, Tarragona).
Publicació del Cens: L’endemà de la constitució de la mesa electoral.
Proclamació de candidatures i entrega del cens definitiu: 3 de febrer de 2022.
Entrega de paperetes i sobres: 8 de febrer de 2022.
Dia de votacions: 22 de març de 2022 de 09:00h a 20:00h a la seu del Col·legi a Tarragona (Av Pau Casals 13, planta 5, Tarragona).

PROCEDIMENT I NORMATIVA.
El procediment i la normativa del procés electoral està regulat en el CAPITOL V dels Estatuts del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona, publicat al DOGC Num 7380 de 30 de maig de 2017. (De l’article 32 a l’article 53)

Article 32. Condicions per a ser elector.
Tenen la condició d’electors totes les col·legiades i els col·legiats inscrits en el cens col·legial fins a tres mesos abans de la data de l’acord de la convocatòria de les eleccions, havent d’estar al corrent de pagament de les quotes col·legials.

Article 33. Condicions per a ser elegible com a membre de la Junta de Govern.
Per a tots els càrrecs: estar col·legiat al Col.legi de Tarragona com a mínim un any abans de la convocatòria d’eleccions, figurar en el cens electoral, estar al corrent de pagament, acreditar una residència mínima de tres anys a la província de Tarragona o a qualsevol localitat de la mateixa i no trobar-se afectat per prohibició o inhabilitació legal o estatutària. Només podran concórrer a les eleccions candidatures tancades i completes en les quals figurin tots els membres del Ple de la Junta de Govern a escollir amb indicació expressa dels càrrecs que ocuparà cadascun dels membres.
A cada candidatura hi haurà de constar de manera obligatòria, un candidat a la presidència, un candidat a la vicepresidència, un candidat a la secretaria, un candidat a la tresoreria i cinc candidats corresponents a les 5 vocalies, corresponent la quarta vocalia a una matrona i la cinquena vocalia a alguna de les especialitats legalment reconegudes o a un Diplomat en infermeria d’assistència pública domiciliària.
Si per qualsevol motiu un o més membres de la candidatura l’ha de deixar, es podrà substituir per suplents. La substitució podrà tenir lloc fins tres dies hàbils anteriors al de la votació. El candidat/a a la presidència de la candidatura juntament amb un altre membre de la mateixa candidatura, seran els encarregats de comunicar-ho al president/a de la Mesa Electoral, mitjançant comunicació escrita de les dades del nou candidat/a.
Les llistes de les candidatures procuraran respondre a criteris de paritat d’acord amb la normativa vigent aplicable.

Article 44. Vot per correu.
Les col·legiades i els col·legiats podran emetre el seu vot per correu. L’emissió del vot haurà d’efectuar-se de la següent manera:

a)     En un sobre blanc que es tancarà, després d’introduir a dintre la papereta de votació.
b)    En un segon sobre, en el qual hi haurà de constar a l’anvers la paraula eleccions i al revers el nom i cognoms del votant, així com la seva signatura, s’introduirà el sobre a l’apartat a, i també es tancarà.
c)     I finalment, en un tercer sobre, s’introduirà el sobre de l’apartat b, juntament amb la fotocòpia del DNI, NIE o carnet de conduir en vigor del votant, es tancarà i s’enviarà per correu certificat adreçat al president de la mesa electoral del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona.

Article 46. Paperetes.
L’entrega de paperetes es farà conforme a les previsions contingudes a l’article 46.

Tarragona, 17 de gener de 2022.
La Junta de Govern

DOCUMENT OFICIAL CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS 2022

Arxius

Butlletí

Butlletí

* Requerit

Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.