DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7860 – 25.04.2019
DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
RESOLUCIÓ TSF/995/2019, de 26 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Mesa general de negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, relatiu a les taules salarials 2019 (codi de conveni núm. 79000692011994).

Butlletí en PDF

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×