DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7585 – 23.03.2018
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
RESOLUCIÓ TSF/475/2018, de 14 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial de la Mesa de negociació del Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (codi de conveni núm. 79100135012015).

Butlletí en PDF

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×