DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7568 – 28.02.2018
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/293/2018, de 15 de febrer, de convocatòria específica per obrir el termini de presentació de sol·licituds per iniciar el procediment previst a la disposició addicional setena de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, per a aquells professionals que tinguin assignades funcions de gestió clínica i es trobin en la situació prevista a la disposició transitòria tercera de la mateixa llei.

Butlletí en PDF

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×