Enviament de Treballs per la V Jornada d’Innovació i Recerca 2019

Normes de presentació de treballs:

Es poden presentar treballs en quatre formats diferents:

 1. PÒSTERS
 2. TREBALLS DE RECERCA
 3. TESIS DOCTORALS
 4. TREBALLS DE FI DE GRAU
 5. PREMI INNOVACIÓ INFERMERA

Cada treball ha de complir amb la següent normativa:

(1) PÒSTERS (Aquí trobaràs la plantilla per poder fer el teu pòster)

 1. S’hauran d’enviar els pòsters definitius, amb la plantilla de Power Point que posarem a disposició en aquesta mateixa web, i que han de contenir els següents apartats:
  • Títol
  • Introducció
  • Objectius
  • Metodologia
  • Resultats
  • Conclusions
  • Bibliografia
 2. El disseny del pòster haurà de ser clar i facilitar la lectura.
 3. El pòster s’ha de presentar en format PDF i no ha de contenir noms d’autors ni referències explícites al lloc de treball.
 4. Tant sols s’acceptaran pòsters que derivin dels resultats d’una recerca, per tant queden exclosos els pòsters sobre casos clínics, experiències, protocols i procediments.
 5. Tant sols es podrà presentar un màxim de 3 pòsters per participant.
 6. A continuació hem preparat una plantilla powerpoint que s’ha de fer servir com a base del teu e-pòster
 7. S’ha de mantenir l’encapçalament i el peu, la resta d’elements (àrea central), els podeu editar com considereu adient, afegint imatges, gràfics i tot el que considereu per fer un e-pòster visual i atractiu.
 8. Recordeu posar un tipus de lletra gran i fer un contrast de colors adequat . Penseu que els e-pòster es visualitzen amb una pantalla .
 9. Una vegada tingueu elaborat el vostre e-pòster, heu d’omplir el formulari que hi ha a continuació i que us permetrà adjuntar-lo.

Descarregar plantilla e-pòster - Jornada Recerca 2019

(2) TREBALLS DE RECERCA

 1. Hauran de contenir els següents apartats:
  • Títol
  • Resum
  • Introducció
  • Objectius
  • Material i mètode
  • Aspectes ètics
  • Resultats
  • Discussió i conclusions
  • Bibliografia
  • Annexes, si s’escau
 2. Es presentaran en format PDF amb una extensió màxima de 30 fulls (bibliografia i annexes a part). S’utilitzarà el tipus de lletra Arial 12 i espai 1,5.
 3. Les imatges i/o fotografies hauran de ser pròpies de l’autor i no podran superar els 4×4 cm dins el document.
 4. El fitxer adjunt en format PDF no ha de contenir noms d’autors ni referències explícites al lloc de treball.
 5. Queden excloses d’aquesta categoria les tesis doctorals.

(3) TESIS DOCTORALS

 1. Podran participar en aquesta convocatòria les tesis doctorals defensades a partir de l’any 2014 en endavant.
 2. Queden exclosos de premi els autors que ja se’ls hagi premiat per la mateixa tesi doctoral defensada en alguna edició de les jornades de recerca de CODITA per premi al millor projecte o treball de recerca.
 3. Caldrà presentar la tesi doctoral completa, en format pdf, sense que hi figuren dades de l’autoria.

(4) TREBALLS DE FI DE GRAU

 1. Hauran de contenir els següents apartats:
  1. Títol
  2. Resum
  3. Introducció
  4. Objectius
  5. Material i mètode
  6. Aspectes ètics
  7. Resultats, si s’escau.
  8. Discussió i conclusions
  9. Bibliografia
  10. Annexes, si s’escau
 2. Es presentaran en format PDF amb una extensió màxima de 30 fulls (bibliografia i annexes a part). S’utilitzarà el tipus de lletra Arial 12 i espai 1,5.
 3. Les imatges i/o fotografies hauran de ser pròpies de l’autor i no podran superar els 4×4 cm dins el document.
 4. El fitxer adjunt en format PDF no ha de contenir noms d’autors ni referències explícites al lloc de treball.

(5) PREMI INNOVACIÓ INFERMERA

 1. Les propostes presentades han de suposar una millora en la pràctica assistencial en que involucri la creació d’una innovació en l’àmbit tecnològic (App, plataforma, dispositiu…) i/o en l’àmbit de cures infermeres. Es valoraran aquelles iniciatives que, basades en el coneixement i la evidència científica, proposin solucions o estratègies innovadores en la pràctica dels cuidatges, així com la millora en l’àmbit professional infermer.
 2. La proposta d’innovació pot presentar-se en qualsevol fase (disseny, fase pilot, o prototip final). Es valorarà positivament aquelles propostes que ja presentin un pla estructurat del disseny o pilotatge de la proposta.
 3. Donat que la creació d’una innovació d’aquest tipus en salut ha d’estar estretament lligat a una evidència de la seva efectivitat, el treball presentat ha d’estar constituït per una presentació del seu protocol d’avaluació d’efectivitat (sense aquest, no es valorarà com a candidat al premi)
 4. Els apartats que ha de constituir la proposta són:
 • Títol i resum
 • Justificació i marc teòric
 • Protocol del disseny i avaluació de la proposta d’innovació
 • Resultats i conclusions
 • Referències i annexos
 • Memòria econòmica
 • Pla de difusió dels resultats
 1. Es presentaran en format PDF amb una extensió màxima de 30 fulls (bibliografia i annexes a part). S’utilitzarà el tipus de lletra Arial 12 i espai 1,5.
 2. Les imatges i/o fotografies hauran de ser pròpies de l’autor i no podran superar els 4×4 cm dins el document.
 3. El fitxer adjunt en format PDF no ha de contenir noms d’autors ni referències explícites al lloc de treball.
 4. En el cas de que es tracti d’un projecte, els autors guanyadors del premi es comprometen a presentar els resultats, al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona.
 5. El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona es reserva el dret de sol·licitar documentació acreditativa referent a les despeses del projecte.
 6. Els autors es comprometen a fer menció de l’ajuda rebuda per part del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona a les futures publicacions i difusió dels resultats.
MOLT IMPORTANT: Qualsevol pòster, treballs o projectes que no compleixin amb la normativa de presentació no seran admesos

Formulari per la presentació de treballs

El termini d'entrega de treballs ha finalitzat.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×