Inscripció i Presentació de Treballs a la V Jornada d’Innovació i Recerca 2019

A continuació pots inscriure’t i/o presentar el teu treball a la V JORNADA D’INNOVACIÓ I RECERCA del Col·legi.

Fes clic ací per consultar les Bases de participació

1. Podran participar tots els professionals col·legiats, ja sigui individualment o en grup (màxim 6 autors) i que estiguin al corrent de pagament.

S’acceptaran Treballs de Fi de Grau realitzats en el curs 2018-19, que hagin estat defensats a la universitat corresponent.

Els membres del Comitè Científic i els membres de la Junta de Govern d’aquest Col·legi podran presentar treballs però no podran optar a premi.

2. Els treballs d’investigació versaran sobre l’exercici professional de la infermeria en els seus diversos aspectes: Cures en tots els seus àmbits, Educació sanitària, promoció de la salut, prevenció, epidemiologia, Administració i gestió, Docència. Els treballs es presentaran seguint les bases específiques de la convocatòria. Tan sols s’acceptaran posters que deriven dels resultats d’una recerca, per tant queden exclosos els pòsters sobre casos clínics, experiències, protocols o procediments. Tan sols és podrà presentar 3 pòsters per participant.

3. Quedaran exclosos aquells treballs que hi figuren dades identificatives dels autors.

4. Es valora l’interès científic del contingut, loriginalitat, el valor de la investigació, les possibilitats d’aplicació i el grau de desenvolupament del treball (prova pilot, finalitzat o en execució)

5. El comité científic valorarà la possibilitat de variar el format de presentació, poguent passar alguna comunicació oral a pòster.

6. El termini de presentació de treballs finalitzarà a les 23:59h. del dia 31 d’octubre de 2019.

7. A partir del 22 de novembre es comunicarà a través de correu electrònic l’acceptació o no dels treballs presentats i si són finalistes, especificant-hi les instruccions concretes de presentació.

8. El Comitè Científic, una vegada coneguda la identitat dels autors, podrà sol·licitar que aquests, li remetin la documentació que consideri oportuna.

9. L’adjudicació dels premis es farà de la següent forma: Dels pòsters presentats, el comitè científic escollirà 5 finalistes, atorgant el primer premi el qual consisteix en 200 euros, 100 euros el segon premi i un diploma acreditatiu pel tercer premi.

Dels treballs de recerca presentats, el comitè científic escollirà 3 finalistes que seran presentats en forma de comunicació el dia de la Jornada de Recerca. D’aquests es seleccionarà un primer premi de 600 euros i un segon premi de 400 euros, i un tercer premi de 200 euros, que seran comunicats al final de la Jornada.

Dels treballs de Fi de Grau, el comitè científic escollirà 3 finalistes que seran presentats en forma de comunicació el dia de la Jornada. D’aquests, es seleccionarà un primer i un segon premi que consistiran en inscripcions gratuïtes a activitats formatives organitzades per CODITA (amb valor de 100 i 80 € respectivament).

Es donarà un únic premi a la millor tesi doctoral defensades de 1000 euros. Quedarà exclosa de la participació d’aquest premi la persona a que se li hagi atorgat un premi per projecte de recerca o treball de recerca, relacionat amb la tesi doctoral, en els darrers 5 anys de les Jornades de Recerca organitzades per CODITA.

Premi a la Innovació Infermera. Es donarà un únic premi de 2000 euros al millor projecte d’innovació.

El mateix dia de la Jornada el Col·legi donarà un premi al millor expedient acadèmic del curs 2017-2018 el qual consisteix en un any de col·legiació gratuïta.

La Junta de Govern del Col·legi pot declarar desert alguns dels premis per qüestions de qualitat o d’incompliment de les bases de participació.

• L’import dels premis queda subjecte a la normativa fiscal actual.

10. Informació Protecció de dades de caràcter personal :

a.- Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable del tractament de les vostres dades personals és el Col·legi d’infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA), amb adreça postal a l’Avda, Pau Casals, nº 13, 5è pis, 43003 de Tarragona, i pàgina web www.codita.org

b.- Quines són les dades de contacte del delegat de protecció de dades?

L’adreça de correu electrònic del delegat de protecció de dades del Col·legi d’infermeres i Infermers de Tarragona és rgpd@codita.org i la seva adreça postal és l’Avda, Pau Casals, nº 13, 5è pis, 43003 de Tarragona.

c.- Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Al CODITA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la convocatòria d’aquesta Jornada.

d.- Durant quant temps conservarem les vostres dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant tres anys.

e.- Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades és la necessitat del tractament per a l’execució d’aquestes bases.

f.- A quins destinataris es facilitaran les vostres dades?

No es contempla la cessió de dades a tercers.

g. Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si al CODITA estem tractant dades personals que ens concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. El CODITA deixarà de tractar les dades quan així ho sol·liciti la persona interessada, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

h.- Com podeu exercir els vostres drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi d’infermeres i Infermers de Tarragona, de forma presencial o per correu postal a l’Avda, Pau Casals, nº 13, 5è pis, 43003 de Tarragona, o a través del registre electrònic a l’adreça codita@codita.org

i.- Quines vies de reclamació teniu a la vostra disposició?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Així mateix, podeu comunicar-lo al Delegat de Protecció de Dades del CODITA.

Fes clic ací per consultar els pòsters presentats

 

Et recordem que és obligatori inscriure’s primer per poder presentar el teu treball.

Dates importants a RECORDAR

  • Ampliació termini de presentació de treballs, finalitza el 8 de novembre a les 23.59 hores
  • Comunicació definitiva de l’acceptació i/o finalistes dels treballs: A partir del 22 de novembre de 2019

Presentació de treballs

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×