Enviament de Treballs per la 2a Jornada d’Innovació i Recerca

2a_jornada_recerca_header2

Normes de presentació de treballs:

Es poden presentar treballs en quatre formats diferents:

 1. PÒSTER
 2. TREBALLS DE RECERCA
 3. PROJECTES DE RECERCA
 4. PROJECTE D’AJUDA SOCIAL I HUMANITÀRIA

Cada treball ha de complir amb la següent normativa:

(1) PÒSTERS

1. Hauran de contenir els següents apartats:

 • Títol
 • Introducció
 • Objectius
 • Metodologia
 • Resultats
 • Conclusions
 • Bibliografia

2. Cal enviar el resum/síntesi del pòster en format PDF. S’utilitzarà el tipus de lletra Arial 12 i espai 1,5.

3. El límit de paraules és de 375.

4. Si el teu treball és acceptat, caldrà elaborar i enviar el pòster definitiu abans del 5 de desembre amb la plantilla de Power Point que posarem a disposició en aquesta mateixa web (t’informarem). El disseny del pòster haurà de ser clar i facilitar la lectura.

5. El resum/síntesi en format PDF no ha de contenir noms d’autors ni referències explícites al lloc de treball.

(2) TREBALLS DE RECERCA

1. Hauran de contenir els següents apartats:

 • Títol
 • Resum
 • Introducció
 • Objectius
 • Material i mètode
 • Resultats
 • Discussió i conclusions
 • Bibliografia

2. Es presentaran en format PDF amb una extensió màxima de 30 fulls (bibliografia i annexes a part). S’utilitzarà el tipus de lletra Arial 12 i espai 1,5.

3. Les imatges i/o fotografies hauran de ser pròpies de l’autor i no podran superar els 4×4 cm dins el document.

4. El fitxer adjunt en format PDF no ha de contenir noms d’autors ni referències explícites al lloc de treball.

 

(3) PROJECTES DE RECERCA

1. Hauran de contenir els següents apartats:

 • Carta de presentació i justificació de l’ ajuda
 • Equip investigador i investigador principal
 • Títol
 • Resum
 • Introducció
 • Objectius
 • Material i mètode
 • Pressupost
 • Pla de difusió dels resultats del projecte
 • Currículum vitae dels participants.

2. L’investigador principal dels projectes presentat haurà de ser un infermer/a i estar col·legiat. Els sol·licitants d’ajudes en aquesta categoria no podran participar com a investigador principal en més d’un projecte presentat.

3. Els projectes es presentaran en format PDF amb una extensió màxima de 50 fulls (bibliografia i annexes a part). S’utilitzarà el tipus de lletra Arial 12 i espai 1,5.

4. Les imatges i/o fotografies hauran de ser pròpies de l’autor i no podran superar els 4×4 cm dins el document.

5. Els beneficiaris dels ajuts es comprometen a:

 • Complir els objectius i realitzar el projecte en els termes en què es va decidir l’atorgament de l’ajuda.
 • Esmentar a les publicacions i/o comunicacions orals o escrites que derivin del projecte que ha estat finançat pel CODITA, de la següent manera: Aquest estudi ha estat finançat total o parcialment pel Col·legi Oficial d’Infermeres i d’Infermers de Tarragona en el marc dels Ajuts a Projectes de Recerca (any de concessió)

6. CODITA es compromet a fer difusió dels resultats obtinguts a través de la seva pàgina web o mitjans de comunicació. Per això, al finalitzar el projecte, caldrà que els investigadors redactin un resum de l’estudi (de 300 a 350 paraules) en un màxim de 6 mesos des de la seva finalització. A la següent Jornada de Recerca Infermera del Col·legi, l’investigador principal o, en el seu defecte, algun membre de l’equip investigador serà convidat a presentar els resultats del projecte en forma de comunicació oral.

7. El fitxer adjunt en format PDF no ha de contenir noms d’autors ni referències explícites al lloc de treball.

(4) PROJECTE D’AJUDA SOCIAL I HUMANITÀRIA

1. Els projectes d’ajuda social i humanitària es presentaran en format digital PDF amb una extensió màxima de 30 fulls (bibliografia i annexes a part). S’utilitzarà el tipus de lletra Arial 12 i espai 1,5.

2. El fitxer adjunt en format PDF no ha de contenir noms d’autors ni referències explícites al lloc de treball.

MOLT IMPORTANT: Qualsevol pòster, treballs o projectes que no compleixin amb la normativa de presentació no seran admesos

Formulari per la presentació de treballs

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×