BASES CONCURS DIA MUNDIAL SEGURETAT DEL PACIENT

PRIMERA.- Empresa responsable de la promoció:

 • COL•LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA d’ara endavant CODITA

SEGONA.- Període de participació:

 • Des del 1 d’agost de 2019 al 9 de setembre del mateix any, inclòs.

TERCERA.- Legitimació per a participar:

 • Podran participar els qui compleixin amb els següents requisits:
  • Ser infermeres col.legiades al CODITA.
  • Estar al corrent de pagament de les quotes col.legials.
  • Haver acceptat les presents bases i cadascun dels seus termes.

QUARTA.- Àmbit i Naturalesa:

 • Serà d’àmbit nacional. Participació gratuïta.

CINQUENA.- Descripció del premi:

 • El premi consisteix en una inscripció a un curs de seguretat del pacient, organitzat per CODITA durant el primer semestre del 2020, per a aquells usuaris que facin una fotografia amb l’etiqueta #coditaseguretat2019. En la mecànica s’amplien les condicions del premi.

SEXTA.- Mecànica:

 • Es desenvoluparà a través de les xarxes socials oficials de CODITA: Twitter i Facebook. Els usuaris hauran d’atendre els termes i condicions establerts per aquestes xarxes referent al registre i ús de la pàgina i les diferents aplicacions, així com tot el relatiu a condicions de privacitat, protecció de dades i propietat intel·lectual.
 • Els usuaris poden participar de forma il·limitada. El sorteig serà totalment aleatori.
 • Es contactarà als guanyadors per missatge privat. El termini per a acceptar o rebutjar el premi acabarà el dilluns 9 de setembre de 2019, entenent-se que en el cas de no obtenir resposta, l’usuari no està interessat en aquest premi, reservant-se CODITA el dret d’assignar la plaça a un suplent o deixar-la vacant.

SETENA.- Condicions dels premis:

 • Serà condició indispensable per a poder efectuar el lliurament del premi, que l’agraciat present i acrediti mitjançant DNI, que el nom i els cognoms del registre guanyador coincideixin amb la persona que rep el premi, si així és requerit.
 • Si per qualsevol raó aliena a CODITA, no hi hagués disponibilitat del regal previst, el promotor es reserva el dret de substituir-lo per un altre, d’igual o superior cost.
 • El premi és intransferible.
 • El premi no pot ser canviat per metàl·lic ni per qualsevol altre premi.
 • Queda prohibida la comercialització i/o venda del regal.
 • CODITA no serà responsable dels serveis que terceres empreses hagin de prestar amb motiu del regal de la present promoció.
 • El promotor no es fa responsable per les incidències que puguin ocórrer durant el gaudir del premi.

 OCTAVA.- Drets d’Imatge:

 • El guanyador autoritza a CODITA a reproduir i utilitzar el seu nom i cognoms i altres dades, així com la seva imatge, i també la fen qualsevol activitat publi-promocional relacionada amb el concurs en què ha resultat guanyador sense que aquesta utilització els confereixi dret de remuneració o cap benefici amb excepció feta del lliurament del premi guanyat. El guanyador autoritza expressament a CODITA a l’efecte de publicar tant el seu nom com els seus cognoms en la web promocional, i també autoritza a fer ús i difusió de la foto guanyadora.
 • La resta de participants al concurs també autoritzen a CODITA en els mateixos termes expressats a paràgraf anterior.

NOVENA.- Limitació de Responsabilitats:

 • CODITA no es responsabilitza:
  • Per l’ús del premi que l’agraciat pugui realitzar.
  • Per les fallides o incidències en els sistemes de telecomunicacions, que impedeixin accedir o operar en les pàgina web de la promoció amb normalitat.
 • CODITA no serà responsable del funcionament del lloc web Facebook i Twitter. Així mateix, tampoc serà responsable de la seva política de privacitat, així com dels seus termes i condicions de registre i protecció de dades personals. Es recomana als usuaris abans de facilitar cap dada en aquestes xarxes, que llegeixin amb deteniment els seus termes i condicions.

DÈCIMA.- Reserva de drets:

 • CODITA es reserva el dret de donar de baixa a aquells usuaris que estiguin fent un mal ús del concurs, realitzin actes fraudulents o que perjudiquin altres participants. En cas que CODITA o qualsevol entitat que estigui lligada professionalment a aquest concurs detectin qualsevol anomalia o sospitin que un participant estigui impedint el normal desenvolupament del concurs alterant il·legalment els seus registres mitjançant qualsevol procediment tècnic o informàtic, o duent a terme qualssevol actes fraudulents que contravinguin la transparència del concurs, es reserva el dret de donar de baixa i fins i tot de retirar el premi de forma automàtica i sense explicació de cap mena, a tots aquells participants que s’hagin beneficiat de forma directa o indirecta d’aquest tipus d’actuacions fraudulentes, podent a més exercir totes les accions civils o penals que poguessin correspondre.

ONZENA.- Altres consideracions:

 • El període de reclamacions finalitza 7 dies naturals transcorreguts des que es dóna a conèixer el resultat.
 • Facebook i Twitter no patrocinen, avalen ni administren de cap manera aquest concurs, ni està associat a ella. Els usuaris que s’adhereixin a aquesta, proporcionen la seva informació a CODITA i no a aquestes xarxes. La informació que proporcionin s’utilitzarà exclusivament per a gestionar el present concurs.

DOSENA.- Política de privacitat:

 • Política de privacitat: tractem les dades personals de conformitat a les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), sota la normativa nacional sobre protecció de dades i altres disposicions sobre protecció de dades que són aplicables (més endavant es proporciona més informació). La informació detallada sobre quines dades se sotmeten a tractament i com s’usen depèn en gran part dels serveis sol·licitats o acordats en cada cas. Es podrà trobar més informació o complements sobre la finalitat del tractament de dades en els corresponents documents contractuals, formularis, declaracions de consentiment i/o una altra informació que se li hagi facilitat (per exemple, en el transcurs de l’ús de la nostra pàgina web o les nostres condicions generals). A més tal informació sobre protecció de la informació podrà ser actualitzada ocasionalment, tal com podràs comprovar en la nostra pàgina web.
 • Drets: si desitges exercir els teus drets d’accés, rectificació, suspensió, oposició i qualsevol altre dret que et correspongui en relació amb les teves dades, contacta amb nosaltres per correu postal: Av. Pau Casals, 13, 5è, 43003 Tarragona, (Tarragona) o per correu electrònic a l’adreça: rgpd@codita.org. Per a més informació sobre la Protecció de Dades del COL•LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA clica aquí.

TRETZENA.-Legislació aplicable. Acceptació de les bases i Competència:

 • El present concurs es regirà per la legislació espanyola vigent. La participació en el mateix suposa l’acceptació íntegra de les presents bases. Es podrà demanar al guanyador un document escrit acceptant tots els termes i condicions del concurs. Tots els conflictes que se suscitin en aplicació de les presents bases, es resoldran pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona.
Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×