Introducció
 • Les cremades constitueixen un grup de ferides caracteritzades per la seva gran varietat i diversitat, respecte a la seva profunditat, extensió de pell afectada, així com per les distintes zones anatòmiques que poden afectar. L’afectació i les complicacions causades per una cremada, no interessen només la de pell directament cremada, sinó que poden arribar a afectar tots els òrgans i estructures de l’organisme humà, tot provocant greus alteracions sistèmiques, que fins i tot, poden causar la mort del pacient. Per tant, les cures necessàries variaran molt d’un pacient a un altre.
  La correcta atenció durant l’emergència i la urgència d’un gran cremat, resulta decisiva de cara a evitar complicacions, i determina en gran mesura l’evolució posterior del pacient.
  Actualment, la principal causa d’aparició de complicacions durant l’assistència a l’emergència i urgència del pacient cremat, ve donada per l’alta incidència d’errors de valoració i per una planificació inadequada de les cures inicials (tant a nivell local , com a nivell sistèmic <reposició hidro-electrolítica, analgèsia, etc.>).
  Per altra banda, dins del col·lectiu assistencial no especialitzat (metges i infermeres), existeix una gran disparitat de criteris a l’hora de tractar una cremada. Val a dir, que no totes les pautes de tractament que es duen a terme actualment (recollides en protocols vigents a diferents centres assistencials) són correctes i, fins i tot, algunes són considerades totalment contraindicades, en opinió dels especialistes.
  Considerem molt útil i necessari que els professionals actualitzin els seus criteris de valoració i d’actuació, per tal de millorar l’atenció als pacients cremats, en l’àmbit de l’emergència i la urgència, així com en la planificació de cures i seguiment de l’evolució de les cremades menors, que no precisen ser derivades a un centre especialitzat.

Objectiu general

 • Es pretén capacitar els assistents per a realitzar una correcta valoració i per planificar adequadament l’atenció als pacients cremats, tant en l’àmbit de l’emergència i la urgència d’un gran cremat, com en la realització les cures i el seguiment de les cremades “menors” en una consulta d’infermeria.

Objectiu específic

 • Es pretén que en finalitzar el curs, els assistents siguin capaços de:
  • Conèixer les estructures i els funcionament dels elements cutanis que es poden veure afectats per cremades.
  • Actualitzar els coneixements en relació al procés de cicatrització i les intervencions que l’afavoreixen o les dificulten (CAH, PLF, TIME).
  • Valorar correctament les cremades: grau de la cremada, extensió de superfície corporal afectada, etc.
  • Conèixer i actuar correctament en funció de l’etiologia de la cremada: etiologia tèrmica, química, elèctrica, radioactiva, congelació.
  • Valorar una persona que ha patit una cremada: criteris de gravetat, signes d’alarma
  • Conèixer els criteris d’acceptació i de derivació a una unitat especialitzada.
  • Establir l’ordre de prioritats en l’atenció urgent a un pacient cremat greu: algoritme d’actuació, prioritats en cada cas.
  • Estabilitzar i preparar adequadament un gran cremat que hagi de ser traslladat a una unitat especialitzada.
  • Dispensar una correcta assistència a un gran cremat, durant el trasllat al centre de referència.
  • Realitzar la primera cura d’una cremada: Què s’ha de fer, què no s’ha de fer, i el perquè.
  • Planificar i fer el seguiment d’una cremada, en una consulta d’infermeria o en l’atenció domiciliaria: planificació de cures, detecció precoç de signes d’alarma.
  • Prevenir les complicacions més freqüents en l’evolució local de les cremades, detectar-les precoçment i aplicar les mesures més adequades en cada cas.
  • Conèixer, seleccionar i utilitzar els materials més adequats en cada cas, pel tractament tòpic de les cremades.
 • Elaborar un protocol d’actuació adequat a l’entorn dels assistents. (es facilitarà material de suport durant l’elaboració i es revisarà, un cop finalitzat, si així ens ho requereixen).

Metodologia

 • Es lliurarà un dossier (en suport magnètic) amb els continguts teòrics dels curs (apunts) i bibliografia de referència.
 • Exposicions teòriques dels temes, recolzades i acompanyades d’abundant material audiovisual (presentacions en Powerpoint, fotos, vídeos)
 • Exposició de casos reals i exercicis de resolució de problemes, en grup.
 • S’estimularà els desenvolupament de processos deductius, valoració i presa de decisions, en funció de les necessitats de cada cas.
 • Jocs didàctics.
 • Debats sobre els temes més controvertits.

Contingut

 • Introducció: tractament de les cremades al llarg de la història. Epidemiologia. Prevenció.
 • La pell: breu record anatòmic i fisiològic (aspectes relacionats amb la valoració i la cicatrització de les cremades i altres ferides).
 • El procés de cicatrització: aspectes clau relacionat amb les particularitats de les cremades.
 • Cremada: definició, etiologia, classificació.
 • Valoració d’una cremada: instruments de valoració de la profunditat. Instruments de valoració de l’extensió.
 • Valoració de la persona cremada: criteris de gravetat, criteris de derivació. Signes i símptomes d’alarma.
 • Atenció d’infermeria en un servei d’urgències: prioritats, vigilància, signes d’alarma, controls i estabilització.
 • Preparació pel trasllat d’un gran cremat al centre de referència.
 • Realització de la primera cura d’una cremada: criteri de neteja i asèpsia, elecció del tractament tòpic, subjecció d’apòsits, tractament postural i activitats recomanades.
 • Preparació del llit de la cremada. CAH (Cura en Ambient Humit), PLF (Preparació del Llit de la Ferida), el procés TIME.
 • Materials utilitzats en el tractament local de les cremades: descripció dels materials més adequats, criteris de selecció (antisèptics, pomades, apòsits, altres).
 • Seguiment del procés de guariment d’una cremada: evolució normal, signes d’alarma.
 • Actuació en cas de complicacions: infecció, profundització, etc.
 • Cures de la cicatriu i prevenció de la cicatrització patològica.

Docents

 • Josep M Petit i Jornet. Docent i coordinador del curs.
  DUI assistencial i docent de la Unitat de cirurgia plàstica i grans cremats de la Vall d’Hebron

Acreditació

 • Sol·licitada al Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS)

Dirigit

 • A professionals d’infermeria que treballin en l’àmbit de l’emergència, la urgència, en una consulta d’infermeria o en l’atenció domiciliària, i a tots els professionals que estiguin interessats en el tema.

Lloc

 • Delegació de Tortosa del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona

Modalitat

 • Presencial

Dates

 • Tortosa, 4 / 6 / 11 / 13 / 18 / 20 / 25  i 27 de juny de 2019

Horari

 • Edició de mati de 10.00 a 14.00 hores

Durada

 • El curs té una durada de 32 hores, distribuïdes en 8 sessions de 4 hores cadascuna.

Nº d’alumnes

 • Mínim 20 alumnes, màxim 30.

Preu

 • Preu del curs: 120,00€
 • Col·legiats CODITA: 60,00€
 • Col·legiats CODITA aturats: 36,00€ (presentant document SOC)
 • L’ import corresponent a col·legiats de CODITA té un 50% de subvenció.
  Els col·legiats aturats, un 70% de subvenció, fins un màxim de 20% d’inscripcions en la totalitat d’alumnes.
  Seran acceptades i confirmades per rigorós ordre d’inscripció.

Inscripció

 • La inscripció ha d’estar formalitzada abans del 15 de maig de 2019.
 
Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×