Presentació:

La formació permanent ens permet actualitzar tot tipus de sabers, els que ja tenim assolits i que cal actualitzar, com aquells que s’ha cal adquirir de nou, ambdós necessaris per adequar-se a les necessitats emergents. Unes necessitats que moltes vegades es requereixen pel lloc de treball que ocupem.
La formació de formadors neix amb la voluntat d’aportar eines a tots aquells professionals que dins el marc del seu lloc de treball que tenint experiència formativa, o no, volen o han de fer front a tasques formatives dins la institució.
L’activitat formativa de formació de formadors té l’objectiu d’aportar instruments als participants per a que puguin desenvolupar de manera òptima les tasques formatives encomanades.

Objectius:

 • Desenvolupar habilitats, destreses i actituds que capacitin als participants per a exercir de formadors.
 • Conèixer i incorporar eines i instruments, tècniques i estratègies formatives afavoridores de la participació i dinamització de grups.
 • Adquirir habilitats per a dissenyar una acció formativa
 • Conèixer i aplicar instruments d’avaluació dels aprenentatges.

Bloc de continguts:

El docent i la seva funció

 • Breu descripció: Pretén facilitar eines per a la reflexió de la formació d’adults i de la figura i del rol docent en la formació d’adults.
  • Objectius específics:
   • Analitzar la pràctica docent.
   • Conèixer les característiques de l’aprenentatge adult.
   • Incorporar eines i estratègies per a millorar la tasca docent amb la possibilitat d’elaborar un pla de millora docent .
   • Conèixer eines de motivació per al participants durant el procés formatiu.
  • Continguts:
   • L’aprenentatge adult: característiques
   • La pràctica docent.
   • El pla de millora docent.
   • Motivació i aprenentatge.

La planificació de l’acció formativa:

 • Breu descripció: Pretén que els participants aprenguin a programar una acció formativa, des de l’elaboració del seu programa fins a la programació de les sessions formatives.
  • Objectius específics
   • Ser capaç de programar l’acció formativa.
   • Identificar i analitzar els components bàsics d’un programa formatiu.
   • Identificar i analitzar els components bàsics de la programació i desenvolupar habilitats per dissenyar-la: selecció i seqüenciació de continguts, disseny de sessions formatives, disseny i selecció d’estratègies i recursos.
   • Elaborar seqüències didàctiques adequades a les diverses activitats formatives
  • Continguts
   • El programa formatiu.
   • La programació formativa i els seus elements.
   • La relació entre els diferents elements de la programació formativa i l’acció docent.

Metodologies i recursos formatius:

 • Breu descripció: Per una banda pretén millorar la sessió expositiva mitjançant una millor comunicació, participació dels assistents i per l’altra es pretén conèixer i aplicar tècniques i estratègies participatives per potenciar l’aprenentatge dels assistents.
  • Objectius específics
   • Millorar la comunicació de les sessions expositives.
   • Preparar i aplicar adequadament una sessió expositiva.
   • Incorporar orientacions i metodologies que provoquin un aprenentatge actiu.
   • Conèixer i aplicar diferents tècniques per a la participació dels assistents.
   • Preparar materials de suport al formador i/o als participants.
  • Continguts
   • La comunicació amb els participants
   • Estratègies docents.
   • La sessió expositiva.
   • Estratègies participatives per a l’aprenentatge.
   • Tècniques de comunicació en grups d’adults.
   • Mètodes i mitjans didàctics

L’avaluació dels aprenentatges

 • Breu descripció: Pretén donar instruments pràctics d’avaluació dels aprenentatges.
  • Objectius específics
   • Reflexionar sobre l’avaluació dels aprenentatges i de la transferència.
   • Observar l’avaluació com una peça clau del procés d’aprenentatge i contemplar-la dins la programació.
   • Dissenyar indicadors d’avaluació.
   • Conèixer instruments que facilitin l’avaluació dels aprenentatges i ser capaç de dissenyar-ne.
   • Dissenyar instruments que facilitin l’avaluació de la transferència dels aprenentatges al lloc de treball.
  • Continguts
   • L’avaluació dins la programació de l’acció formativa.
   • L’avaluació dels aprenentatges i les competències.
   • L’avaluació de la transferència.
   • Els indicadors d’avaluació.
   • Els instruments d’avaluació.

Metodologia:

 • La metodologia que s’utilitzarà per a dur a terme la formació tindrà espais compartits entre la reflexió, la teoria i la pràctica. Combinarà l’exposició dialogada amb activitats individuals i de grup, l’anàlisi de vídeos, tot combinant l’aportació dels participants amb l’anàlisi en petit i gran grup. Es fomentarà la comunicació i exposicions participatives dels continguts.
 • Es partirà de l’experiència professional de les persones participants i s’elaboraran instruments que puguin ser útils per a la planificació i avaluació de les seves accions formatives.
 • Avaluació /productes resultants
  El producte elaborat serà el disseny d’una programació d’una acció formativa i també el d’un instrument d’avaluació dels aprenentatges i/o de la transferència dels mateixos, adequats al context de cada assistent

Docent:

 • SUSANNA ARÁNEGA ESPAÑOL
  Mestra, i Doctora en Pedagogia, es professora de la Universitat de Barcelona i formadora de formadors per a diferents institucions públiques i privades alhora que assessora pedagògica també en àmbits.
  Ha participat i participa en recerques i formacions tant a nivell internacional com nacional. Ha elaborat materials de treball per a la formació de formadors. Té publicats materials didàctics per a docents i per a infants de les etapes d’educació infantil i primària. Autora de diversos llibres, capítols de llibres per a docents, famílies i infants.

Dirigit:

 • Infermeres i Infermers.

Dates:

 • Tarragona, 7/ 14 / 21 / 28 de març de 2019

Horaris:

 • 15.00 a 20.00 hores

Durada:

 • 30 hores
 • 20 hores presencials distribuïdes en 4 sessions de 5 hores.
 • 10 hores de treball virtual

Lloc:

 • Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona

Modalitat:

 • Semi- presencial

Nª d’alumnes:

 • Mínim 10 alumnes, màxim 30.

Preu:

 • Preu del curs: 80,00€
 • Col·legiats CODITA: 40,00€
 • Col·legiats CODITA aturats: 24,00€  (presentant document SOC)
 • L’ import corresponent a col·legiats de CODITA té un 50% de subvenció.
  Els col·legiats aturats, un 70% de subvenció, fins un màxim de 20% d’inscripcions en la totalitat d’alumnes.
  Seran acceptades i confirmades per rigorós ordre d’inscripció.
Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×