Introducció
 • Les cremades constitueixen un grup de ferides caracteritzades per la seva gran varietat i diversitat, respecte a la seva profunditat, extensió de pell afectada, així com per les distintes zones anatòmiques que poden afectar. L’afectació i les complicacions causades per una cremada, no interessen només la de pell directament cremada, sinó que poden arribar a afectar tots els òrgans i estructures de l’organisme humà, tot provocant greus alteracions sistèmiques, que fins i tot, poden causar la mort del pacient. Per tant, les cures necessàries variaran molt d’un pacient a un altre. La correcta atenció durant l’emergència i la urgència d’un gran cremat, resulta decisiva de cara a evitar complicacions, i determina en gran mesura l’evolució posterior del pacient. Actualment, la principal causa d’aparició de complicacions durant l’assistència a l’emergència i urgència del pacient cremat, ve donada per l’alta incidència d’errors de valoració i per una planificació inadequada de les cures inicials (tant a nivell local <cures de les cremades>, com a nivell sistèmic <reposició hidro-electrolítica, analgèsia, etc.>). Per altra banda, dins del col·lectiu assistencial no especialitzat (metges i infermeres), existeix una gran disparitat de criteris a l’hora de tractar una cremada. Val a dir, que no totes les pautes de tractament que es duen a terme actualment (recollides en protocols vigents a diferents centres assistencials) són correctes i, fins i tot, algunes són considerades totalment contraindicades, en opinió dels especialistes. Considerem molt útil i necessari que els professionals actualitzin els seus criteris de valoració i d’actuació, per tal de millorar l’atenció als pacients cremats, en l’àmbit de l’emergència i la urgència, així com en la planificació de cures i seguiment de l’evolució de les cremades menors, que no precisen ser derivades a un centre especialitzat.

Objectiu general

 • Es pretén capacitar els assistents per a realitzar una correcta valoració i per planificar adequadament l’atenció als pacients cremats, tant en l’àmbit de l’emergència i la urgència d’un gran cremat, com en la realització les cures i el seguiment de les cremades “menors” en una consulta d’infermeria.

Objectiu específic

 • Es pretén que en finalitzar el curs, els assistents siguin capaços de:
  • Conèixer les estructures i els funcionament dels elements cutanis que es poden veure afectats per cremades.
  • Actualitzar els coneixements en relació al procés de cicatrització i les intervencions que l’afavoreixen o les dificulten (CAH, PLF, TIME).
  • Valorar correctament les cremades: grau de la cremada, extensió de superfície corporal afectada, etc.
  • Conèixer i actuar correctament en funció de l’etiologia de la cremada: etiologia tèrmica, química, elèctrica, radioactiva, congelació.
  • Valorar una persona que ha patit una cremada: criteris de gravetat, signes d’alarma
  • Conèixer els criteris d’acceptació i de derivació a una unitat especialitzada.
  • Establir l’ordre de prioritats en l’atenció urgent a un pacient cremat greu: algoritme d’actuació, prioritats en cada cas.
  • Estabilitzar i preparar adequadament un gran cremat que hagi de ser traslladat a una unitat especialitzada.
  • Dispensar una correcta assistència a un gran cremat, durant el trasllat al centre de referència.
  • Realitzar la primera cura d’una cremada: Què s’ha de fer, què no s’ha de fer, i el perquè.
  • Planificar i fer el seguiment d’una cremada, en una consulta d’infermeria o en l’atenció domiciliaria: planificació de cures, detecció precoç de signes d’alarma.
  • Prevenir les complicacions més freqüents en l’evolució local de les cremades, detectar-les precoçment i aplicar les mesures més adequades en cada cas.
  • Conèixer, seleccionar i utilitzar els materials més adequats en cada cas, pel tractament tòpic de les cremades.
 • Elaborar un protocol d’actuació adequat a l’entorn dels assistents. (es facilitarà material de suport durant l’elaboració i es revisarà, un cop finalitzat, si així ens ho requereixen).

Metodologia

 • Es lliurarà un dossier (en suport magnètic) amb els continguts teòrics dels curs (apunts) i bibliografia de referència.
 • Exposicions teòriques dels temes, recolzades i acompanyades d’abundant material audiovisual (presentacions en Powerpoint, fotos, vídeos)
 • Exposició de casos reals i exercicis de resolució de problemes, en grup.
 • S’estimularà els desenvolupament de processos deductius, valoració i presa de decisions, en funció de les necessitats de cada cas.
 • Jocs didàctics.
 • Debats sobre els temes més controvertits.

Contingut

 • Introducció: tractament de les cremades al llarg de la història. Epidemiologia. Prevenció.
 • La pell: breu record anatòmic i fisiològic (aspectes relacionats amb la valoració i la cicatrització de les cremades i altres ferides).
 • El procés de cicatrització: aspectes clau relacionat amb les particularitats de les cremades.
 • Cremada: definició, etiologia, classificació.
 • Valoració d’una cremada: instruments de valoració de la profunditat. Instruments de valoració de l’extensió.
 • Valoració de la persona cremada: criteris de gravetat, criteris de derivació. Signes i símptomes d’alarma.
 • Atenció d’infermeria en un servei d’urgències: prioritats, vigilància, signes d’alarma, controls i estabilització.
 • Preparació pel trasllat d’un gran cremat al centre de referència.
 • Realització de la primera cura d’una cremada: criteri de neteja i asèpsia, elecció del tractament tòpic, subjecció d’apòsits, tractament postural i activitats recomanades.
 • Preparació del llit de la cremada. CAH (Cura en Ambient Humit), PLF (Preparació del Llit de la Ferida), el procés TIME.
 • Materials utilitzats en el tractament local de les cremades: descripció dels materials més adequats, criteris de selecció (antisèptics, pomades, apòsits, altres).
 • Seguiment del procés de guariment d’una cremada: evolució normal, signes d’alarma.
 • Actuació en cas de complicacions: infecció, profundització, etc.
 • Cures de la cicatriu i prevenció de la cicatrització patològica.

Docents

 • Josep M Petit i Jornet. Docent i coordinador del curs. DUI assistencial i docent de la Unitat de cirurgia plàstica i grans cremats de la Vall d’Hebron

Acreditació

 • Sol·licitada al Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS)

Dirigit

 • A professionals d’infermeria que treballin en l’àmbit de l’emergència, la urgència, en una consulta d’infermeria o en l’atenció domiciliària, i a tots els professionals que estiguin interessats en el tema.

Lloc

 • Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona

Modalitat

 • Presencial

Dates

 • Tarragona, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 i 28 de febrer de 2019

Horari

 • Dos edicions:
  • A escollir entre horari de mati o tarda, s’haurà de triar un horari, però en cas de coincidència laboral podràs canviar d’horari esporàdicament.
  • Edició mati: de 10.00 a 14.00 hores
  • Edició tarda: de 16.00 a 20.00 hores

Durada

 • El curs té una durada de 32 hores, distribuïdes en 8 sessions de 4 hores cadascuna.

Nº d’alumnes

 • Mínim 20 alumnes, màxim 30.

Preu

 • Preu del curs: 120,00€
 • Col·legiats CODITA: 60,00€
 • Col·legiats CODITA aturats: 36,00€ (presentant document SOC)
 • L’ import corresponent a col·legiats de CODITA té un 50% de subvenció. Els col·legiats aturats, un 70% de subvenció, fins un màxim de 20% d’inscripcions en la totalitat d’alumnes. Seran acceptades i confirmades per rigorós ordre d’inscripció.

Inscripció

 • La inscripció ha d’estar formalitzada abans del 18 de gener de 2019.
Edició mati: de 10.00 a 14.00 hores

 

Places exhaurides!

Edició tarda: de 16.00 a 20.00 hores

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×