Atesa la necessitat d’assignar les funcions del lloc de Director/a d’Infermeria de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, d’acord amb l’ordre de 18 de novembre de 1985, per la qual es regula l’estructura orgànica de direcció, gestió i administració de les Institucions Hospitalàries de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social a Catalunya, parcialment modificada per l’ordre 16 de maig de 1990, i el que preveu la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del personal estatutari dels Serveis de Salut, es fa públic el següent anunci:

1. Característiques generals

Sota la dependència de la Direcció de l’Hospital desenvoluparà les següents funcions:

 • Dirigir, coordinar i avaluar les activitats d’Infermeria de l’Hospital Universitari Joan XXIII.
 • Dur a terme el seguiment de les activitats dels diversos serveis o unitats d’Infermeria que en depenen, avaluar el seu nivell de qualitat i proposar les mesures que s’escaiguin per a la seva millora.
 • Promoure, organitzar i supervisar les activitats de docència i investigació del personal d’Infermeria.
 • Dur a terme aquelles actuacions que expressament li delegui el director/a del centre, en compliment de la responsabilitat assignada, per tal d’aconseguir els objectius de l’organització.
 • Liderar el desplegament del model infermer alineat dins del model assistencial de l’Hospital Universitari Joan XXIII.
 • Qualsevol altra funció anàloga  a les anteriorment exposades o qualsevol altra pròpia de la seva categoria professional que sigui assignada pel seu responsable.

2. Assignació de funcions

La persona designada serà nomenada en funcions. L’esmentat nomenament quedarà sense efecte en tot cas, quan es procedeixi a la cobertura reglamentària del lloc, o quan es donin les circumstàncies que prevegi la normativa vigent.

3. Retribucions

Les retribucions del lloc objecte de convocatòria són les establertes reglamentàriament.

4. Requisits dels aspirants

 • Diplomatura o Grau en Infermeria.
 • Acreditar experiència mínima de 5 anys en un lloc de comandament d’infermeria.
 • Acreditar experiència en l’àmbit de la gestió clínica i/o sanitària.

5. Valoracions

 • Mestratges i/o postgraus relacionats amb l’àmbit de la infermeria
 • Mestratges i/o postgraus relacionat amb l’àmbit de la gestió sanitària, clínica o de processos.
 • Cursos de formació continuada relacionats amb el seu àmbit d’actuació: models i eines en la gestió per processos.
 • Coneixements en gestió de processos.
 • Coneixements de l’organització de l’Institut Català de la Salut i de l’entorn sanitari.

6. Lloc i termini de presentació de sol·licituds:

 • La sol licitud cal dirigir-la a la Direcció de Recursos Humans de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII i s’haurà de presentar en el termini establert. En la mateixa hi ha de constar:
  • Dades personals de l’aspirant
  • Telèfon de contacte
  • Adreça de correu electrònic
 • El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 al 22 d’octubre de 2018, ambdós inclosos, al registre general del centre.
 • Les persones interessades en participar en el procés selectiu hauran de presentar la documentació esmentada al Registre Oficial de la Gerència Territorial del Camp de Tarragona, situat a la 2a planta de l’edifici D del parc sanitari Joan XXIII, Carrer de Dr. Mallafré i Guasch nº 4, 43005 – Tarragona.

Juntament amb la sol·licitud, cal presentar:

 • Currículum professional de l’aspirant, on constin els mèrits a valorar.
 • Projecte organitzatiu de gestió de la Direcció d’Infermeria a què fa referència el present anunci. El projecte ha de tenir una extensió màxima de 10 fulls, tipus de lletra Arial, mida 10 pts., interlineat 1,5 pts. Es pot incloure un apartat final d’annexes, sense límit d’extensió (veure més informació a l’ANNEX).
 • Una còpia del projecte en format electrònic a l’adreça: desenvolupament.hj23.ics@gencat.cat

7. Procés de designació:

 1. Valoració de la documentació aportada: avaluació, de caràcter eliminatori, dels aspectes que consten a la convocatòria pel que fa a la formació i l’experiència professional.
 2. Entrevista Individual: als aspirants que superin la valoració curricular se’ls realitzarà una entrevista personal.
 3. Defensa del Projecte: Els candidats disposaran d’un màxim de 15 minuts per a l’exposició i defensa del projecte davant un equip tècnic de valoració de les sol·licituds, que estarà composat per:
  1. Gerent Territorial Camp de Tarragona
  2. Direcció de Cures d’Infermeria de l’ICS
  3. Direcció Hospital Universitari Joan XXIII
  4. Direcció Mèdica Hospital Universitari Joan XXIII
  5. Direcció de Processos Hospital Universitari Joan XXIII
  6. Tècnic de Desenvolupament
 4. Resolució: El procés es resoldrà assignant les funcions de Direcció d’Infermeria a la persona considerada més idònia per a l’encàrrec de les funcions. En cas que els mèrits al·legats en el currículum no estiguin validats a l’aplicació SGRH, caldrà presentar els originals de les certificacions acreditatives dels esmentats mèrits.

L’equip de valoració podrà deixar deserta la present convocatòria si considera que els aspirants no reuneixen els mèrits suficients.

Podran presentar sol·licitud el personal amb nomenament interí per vacant de les categories esmentades com a requisit i personal no inclòs en els col·lectius de funcionaris l’Administració de la Generalitat o de personal estatutari de la Seguretat Social, els quals entrarien en procés de selecció en una segona fase, en el cas que es declari deserta la convocatòria per falta de candidat idoni amb la condició de personal amb nomenament fix.

8. Disposicions generals

 • No s’acceptaran candidatures fora de termini.

La persona seleccionada que renunciï al procés de designació, perdrà els drets derivats de la convocatòria.

Annex: Instruccions per elaboració projecte

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×