DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7464 – 29.09.2017
CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT DE SALUT INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/2251/2017, de 26 de setembre, per la qual es deixa sense efecte la Resolució SLT/94/2013, de 7 de gener (DOGC núm. 6305, de 31.1.2013), d’adjudicació de places vacants de la categoria professional de diplomat/ada sanitari/ària d’infermeria (subgrup A2) pel sistema de concurs oposició (convocatòria Primària-DUI-2010, DOGC núm. 5610, de 19.4.2010), així com els nomenaments com a personal estatutari fix que es deriven i es du a terme una nova adjudicació de places i el nomenament de les persones adjudicatàries.

Butlletí en PDF

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×