CONVOCATÒRIA  D’ELECCIONS

En   compliment  del Capítol V dels Estatuts del Col·legi oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona, publicat al DOG Núm. 7380, el 30 de maig de 2017. I atenent al article 37 i concordants,  la  Junta  de  Govern  del  Col·legi,  per acord  adoptat  en  la  sessió  extraordinària  celebrada   el  31 d’agost de 2017,  va  aprovar  convocar  eleccions  per  cobrir  la  totalitat  dels  càrrecs  de  la  Junta  de  Govern,  relacionats  a  continuació:

 • President/a
 • Vicepresident/a
 • Secretari/ària
 • Tresorer/a
 • Vocal I
 • Vocal II
 • Vocal III
 • Vocal IV  (Llevadora)
 • Vocal V (Especialitat reconeguda / APD)

CALENDARI ELECTORAL:

Acord  de convocatòria: 31 d’agost de 2017

Data de convocatòria: 1 de setembre de 2017

La mesa electoral es constituirà en el termini màxim de 7 dies naturals posteriors a la publicació de la convocatòria d’eleccions.

Termini per a presentació de candidatures:  12 de setembre de 2017 de 09h a 20h a la seu del Col·legi (Av Pau Casals 13, planta 5, Tarragona)

Publicació del Cens: L’endemà de la constitució de la mesa electoral.

Proclamació de candidatures i entrega del cens definitiu: 15 de setembre de 2017.

Entrega de paperetes i sobres: 20 de setembre de 2017.

Dia de votacions: 16 d’ octubre del 2017 de 09h a 20h a la seu del Col·legi (Av Pau Casals 13, planta 5, Tarragona)

PROCEDIMENT I NORMATIVA.

El procediment i la normativa del procés electoral està regulat en el CAPITOL V dels Estatuts del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona, publicat al DOGC Num 7380 de 30 e Maig de 2017. (De l’article 32 a l’article 53)

Article 32. Condicions per a ser elector.

Tenen la condició d’electors totes les col·legiades i els col·legiats inscrits en el cens col·legial fins a tres mesos abans de la data de l’acord de la convocatòria de les eleccions, havent d’estar al corrent de pagament de les quotes col·legials.

Article 33. Condicions per a ser elegible com a membre de la Junta de Govern.

Per a tots els càrrecs: estar col·legiat al Col.legi de Tarragona com a mínim un any abans de la convocatòria d’eleccions, figurar en el cens electoral, estar al corrent de pagament, acreditar una residència mínima de tres anys a la província de Tarragona o a qualsevol localitat de la mateixa i no trobar-se afectat per prohibició o inhabilitació legal o estatutària. Només podran concórrer a les eleccions candidatures tancades i completes en les quals figurin tots els membres del Ple de la Junta de Govern a escollir amb indicació expressa dels càrrecs que ocuparà cadascun dels membres.

A cada candidatura hi haurà de constar de manera obligatòria, un candidat a la presidència, un candidat a la vicepresidència, un candidat a la secretaria, un candidat a la tresoreria i cinc candidats corresponents a les 5 vocalies, corresponent la quarta vocalia a una matrona i la cinquena vocalia a alguna de les especialitats legalment reconegudes o a un Diplomat en infermeria d’assistència pública domiciliària.

Si per qualsevol motiu un o més membres de la candidatura l’ha de deixar, es podrà substituir per suplents. La substitució podrà tenir lloc fins tres dies hàbils anteriors al de la votació. El candidat/a a la presidència de la candidatura juntament amb un altre membre de la mateixa candidatura, seran els encarregats de comunicar-ho al president/a de la Mesa Electoral, mitjançant comunicació escrita de les dades del nou candidat/a.

Les llistes de les candidatures procuraran respondre a criteris de paritat d’acord amb la normativa vigent aplicable.

Article 44. Vot per correu.

Les col·legiades i els col·legiats podran emetre el seu vot per correu. L’emissió del vot haurà d’efectuar-se de la següent manera:

 1. En un sobre blanc que es tancarà, després d’introduir a dintre la papereta de votació.
 2. En un segon sobre, en el qual hi haurà de constar a l’anvers la paraula eleccions i al revers el nom i cognoms del votant, així com la seva signatura, s’introduirà el sobre a l’apartat a, i també es tancarà.
 3. I finalment, en un tercer sobre, s’introduirà el sobre de l’apartat b, juntament amb la fotocòpia del DNI, NIE o carnet de conduir en vigor del votant, es tancarà i s’enviarà per correu certificat adreçat al president de la mesa electoral del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona.

Article 46. Paperetes.

L’entrega de paperetes es farà conforme a les previsions contingudes a l’article 46.

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×