DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7426 – 3.08.2017
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
ACORD GOV/114/2017, d’1 d’agost, pel qual es prorroga l’Acord GOV/118/2014, de 5 d’agost, pel qual es declara d’interès públic el desenvolupament d’un altre lloc de treball de caràcter assistencial en determinats àmbits del sector públic per part del personal titulat en infermeria.

Butlletí en PDF

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×