DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7406 – 06.07.2017
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT – INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
CORRECCIÓ D’ERRADA a l’Acord 25/2017, de 25 de maig, pel qual s’aprova la distribució per categories de l’oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2017 (DOGC núm. 7395, de 21.6.2017).

Butlletí en PDF

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×