DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7340 – 30.03.2016
Càrrecs i Personal
DEPARTAMENT DE SALUT. INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/644/2017, de 15 de març, per la qual es fa pública la composició nominal dels tribunals corresponents a la convocatòria específica de promoció interna del procés selectiu per proveir places bàsiques de les categories de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI-PI-2016), en obstetrícia ginecològica (LLEVADOR/A-PI-2016), en fisioteràpia (FISIO-PI-2016), tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic (LAB-PI-2016), tècnic/a superior de funció administrativa (TSFADM-PI-2016), tècnic/a de gestió de funció administrativa (TGFADM-PI-2016), administratiu/iva (ADMPI-2016), auxiliar administratiu/iva (AUX.ADM-PI-2016) i tècnic/a titulat/ada mitjà/ana en treball social (TSOCIAL-PI-2016), publicada mitjançant la Resolució SLT/2887/2016, de 12 de desembre, al DOGC núm. 7272, de 22.12.2016.

Butlletí en PDF

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×