La STC 183/2016, de 3 de novembre va declarar inconstitucional l’article 10.4 del Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril de mesures urgents per garantir el Sistema Nacional de Salut.

Aquesta norma considerada inconstitucional, va introduir una Disposició Addicional nova a l’Estatut Marc, Llei 55/2003 de 16 de desembre, que va permetre integrar obligatòriament al personal sanitari local després del 31 de desembre de 2013, adscrivint-li a òrgans administratius que podien no formar part de les institucions sanitàries públiques, mitjançant les bases dels procediments de mobilitat que es podrien articular per tal fi.

Aquesta previsió es va declarar nul·la pel Tribunal Constitucional en la sentència esmentada, considerant que la integració forçosa dels funcionaris sanitaris locals en àmbits que no es relacionen amb les habilitats i competències pròpies de les seves titulacions, suposa una intromissió en les competències legals autonòmiques que afecten a la gestió del personal al seu servei.

Cau per tant la possibilitat de integrar forçosament als APD en tot l’Estat.

Consultar BOE Núm 299 Sección del Tribunal Constitucional

Consultar Circular nº 63-2016 en PDF

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×