DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7060 – 17.2.2015
Disposicions
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
RESOLUCIÓ TSF/314/2016, de 8 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de modificació del Pacte de regulació del sistema de selecció per al nomenament del personal estatutari temporal en l’àmbit de l’empresa pública Institut Català de la Salut (codi. núm. 79002732132008)

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×