El mes de desembre, des de la Direcció General, previ acord del Consell de Direcció del Departament de Salut, es va comunicar als centres sanitaris autoritzats pel Departament de Salut de la publicació el mes de juliol de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, la qual, al seu article primer apartat vuitè, va modificar l’article 13 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener de protecció jurídica del menor, afegint-li un apartat, el cinquè, d’acord amb el qual: “serà requisit per a l’accés i exercici a les professions, oficis, i activitats que impliquen contacte habitual amb menors, no haver estat condemnat per sentència ferma per un delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com tràfic d’éssers humans. A aquest efecte, qui pretengui accedir a aquestes professions, oficis o activitats haurà d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.”D’acord amb la disposició transitòria quarta de la Llei 26/2015,  fins que no entri en funcionament el Registre Central de Delinqüents Sexuals, la certificació serà emesa pel Registre Central d’Antecedents Penals.

Per tal de poder donar resposta a les preguntes generades sobre la  interpretació d’aquesta Llei, us informem que hem habilitat a través del telèfon 061 CatSalut Respon un servei per a atendre-les. (En horari de 8h a 20h, de dilluns a divendres).

Així mateix, informar-vos que el CatSalut publicarà dilluns una instrucció per als centres públics on contempla les alternatives següents:

En cas d’accés a llocs de treball que impliquin contacte habitual amb menors posterior al 18 d’agost del 2015:

·És necessària la certificació, que és requisit imprescindible per a tots aquells professionals que vulguin accedir a un lloc de treball a partir d’aquesta data.

En cas d’exercici de llocs de treball des d’abans del 18 d’agost del 2015, que impliquin contacte habitual amb menors considera les possibilitats alternatives següents:

·La declaració responsable del treballador de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual que inclou l’agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans, i l’autorització a l’entitat per tal que ho verifiqui davant del Registre central de delinqüents sexuals, en cas que aquesta ho consideri necessari.

·Que el treballador faciliti a l’entitat la certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals o que autoritzi l’entitat a demanar-la.

Que mitjançant la corresponent instrucció, circular o ordre l’entitat reguli l’obligació d’informar totes les persones del que preveu l’apartat 5 a l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, així com l’obligació d’informar l’entitat de la persona condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual que inclou l’agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans, per tal que l’entitat realitzi les actuacions necessàries que garanteixin el compliment de la Llei.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×