Us informem que avui s'ha publicat la distribució de facultat i aula, d'aspirants admesos, tant per els no presentats en la primera data assignada com per els  que no hagin superat la primera convocatòria.

La prova es realitzarà en la Universitat Complutense de Madrid, en el campus de Moncloa-Ciudad Universitària  28040  Madrid,  a  les  9.30 hores. Es  realitzarà la identificació dels aspirants convocats a cada una de les aules corresponents.   Duració  de  la  prova:  tres hores  de  les 10.00 a les 13.00 hores.

Consulta en el següent enllaç:

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-espanoles/ciencias-salud/050860.html

"Distribución de aspirantes admitidos por Facultad y Aula.

Prueba objetiva día 22 de noviembre de 2015"

Us recordem que per poder realitzar la prova, és imprescindible que aporti el Document Nacional d'Identitat, o Passaport original i vigent per acreditar la seva identitat. Per poder comprovar la mateixa, li preguem porti el mateix document que va aportar quan va presentar la sol·licitud per accedir a aquesta especialitat. Si no aporta cap document acreditatiu d'identitat no podrà realitzar la prova.

També ha d'aportar la notificació enviada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en la qual consta la seva admissió a la realització de la prova objectiva.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×