DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6986 – 29.10.2015
Disposicions
DEPARTAMENT DE SALUT
RESOLUCIÓ SLT/2376/2015, de 17 de setembre, per la qual es delega en la Gerència d'Atenció Ciutadana del Servei Català de la Salut la presa en consideració, la gestió i l'atenció de les sol·licituds d'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per part dels ciutadans en relació amb les dades que conté la història clínica compartida de Catalunya.

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×