BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 219 Sábado 12 de septiembre de 2015
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO

Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía.

Ha entrat en vigor el Real Decret 10/2015, pel que s'adopten una sèrie de mesures que afecten al personal funcionari, entre el que es troba el personal estaturari dels serveis de salut, entre elles les més destacades són les que seguidament esmentem:
1.- Recuperació de la paga extra del mes de desembre de 2012, que serà abonada dintre de l'exercici 2015 (Per al cas que la situació financera de cada administració no permeti fer aquest abonament, el real decret preveu la possibilitat d'abonament en el primer exercici en què la situació financera ho permeti).
2.- Fixar els dies d'assumptes propis en 6 a l'any. Cada administració pública en particular, podrà ampliar aquest dies en 2 d'addicionals a l'acomplir el sisè trienni.
3.- Cada administració podrà establir fins un màxim de 4 dies addicionals de vacances, en funció del temps de serveis prestats.
4.- Per al cas que s'hagin acomplert els següents períodes d'antiguitat, es tindrà dret als següents dies de vacances addicionals a l'any:

          – 15 anys de servei: 23 dies hàbils
          – 20 anys de servei: 24 dies hàbils.
          – 25 anys de servei: 25 dies hàbils.
          – 30 o més anys de servei: 26 dies hàbils.

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×