DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6873 – 18.5.2015
Càrrecs i Personal
DEPARTAMENT DE SALUT. INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució SLT/797/2015, de 7 d'abril, d'adjudicació del concurs de trasllat de la convocatòria amb números d'identificació (MFIC-MV-2014), (PEDIATRIA-MV-2014), (ODONTO-MV-2014), (DSI-MV-2014), (FISIO-MV-2014), (LLEVADOR/A-MV-2014), (AP-MV-2014), (LAB-MV-2014), (IMATGE-MV- 2014), (RADT-MV-2014) i (TCAI-MV-2014), publicada al DOGC núm. 6741, de 3.11.2014, mitjançant la Resolució SLT/2427/2014, de 20 d'octubre.

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×