L’assessoria jurídica que els advocats/des de CODITA presten als col·legiats, comprenen les següents funcions i competències:

Assessoria amb presència física a la seu del col·legi, assessoria telefònica i consultes via correu electrònic.

Contestar les consultes jurídiques que demanen els col·legiats i que afecten a les següents matèries:

1) Laboral. Dret del Treball i de la Seguretat Social. Règim de treballadors autònoms.

2) Administratiu. Consultes sobre les condicions de treball del personal estatutari, titular o interí.

3) Atenció al col·legiat i tramitació de les comunicacions a la Companyia d’assegurances de RC amb la que CODITA en té concertada la pòlissa.

Assessoria, si cal, sobre els continguts de les reclamacions judicials que rebin els col·legiats (denúncies, querelles, demandes civils, reclamacions administratives)

No inclou la assistència als jutjats ni la tramitació de les demandes, denúncies o querelles, les quals són competència dels advocats de les companyies d’assegurances.

L’assessoria als col·legiats no inclou actuacions o reclamacions prèvies a les vies contencioses, laborals, administratives, civils o penals.

Aquestes actuacions prèvies formen part dels assumptes contenciosos i ultrapassen el concepte d’assessoria jurídica que consisteix en donar respostes verbals, o al seu cas, per escrit, de les consultes, informant sobre les normes d’aplicació a la situació individual consultada.

També pot incloure l’elaboració d’escrits de sol·licitud sobre altres drets i condicions de treball del treballador o funcionari a la seva empresa o administració.

El col·legi té el deure d’assegurar les normes legals de bon govern i prevenir els conflictes d’interessos en què poden incórrer els assessors/res i advocats/des que treballen pel col·legi amb una relació de naturalesa privada, i en tot cas, pels que presten els seus serveis amb contracte sotmès a normes i relacions de naturalesa laboral.

Per portar privadament assumptes derivats de conflictes qui hagin estat coneguts per raó dels serveis que els advocats presten al col·legi, s’ha de valorar individualment la possibilitat de què en cap cas siguin objecte o puguin constituir conflictes d’interessos.

En tot cas, perquè els advocats puguin derivar els col·legiats als seus despatxos professionals per assumptes que van conèixer amb ocasió de l’atenció prestada al col·legi com servei del col·legi, s’ha de informar acuradament als col·legiats de les possibilitats d’anar a qualsevol altre advocat extern.

Per al cas de què els col·legiats, convenientment informats en el sentit abans mencionat, decideixen que els advocats/des del col·legi dirigeixen els seus assumptes, hauran de ser informats de què a partir d’aquest moment, la relació entre les parts és privada. El Col·legi queda al marge tant dels honoraris professionals pactats entre el lletrat/ada i el col·legiat, així com també dels resultats del procediment, per la qual cosa s’informarà degudament al col·legiat i aquest haurà de signar un document d’exenció de responsabilitat per al CODITA, previ a l’iniciï de qualsevol procediment.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×