DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6741 – 3.11.2014
Càrrecs i personal
DEPARTAMENT DE SALUT. INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució SLT/2157/2014, de 15 de setembre, d'adjudicació de places vacants de la categoria professional de diplomat/ada sanitari/ària d'infermeria, pel sistema de concurs específic de trasllat (núm. d'identificació de les convocatòries DSI-P-2014 i DSI-H-2014) (DOGC núm. 6716, de 29.9.2014).

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×