Aquesta nota l’emet el coordinador de la Comissió per a l’elaboració del document de bases del Pacte Nacional de Salut en nom dels proposants del document de bases. No és una nota de premsa del Departament de Salut.
 
Els agents del sistema sanitari català proposen al Parlament de Catalunya les bases per al Pacte Nacional de Salut.
 
Donant resposta al mandat unànime del Parlament de Catalunya, els representants de pacients i usuaris, dels col·legis professionals, associacions empresarials, entitats municipalistes, societats científiques, universitats, i grups parlamentaris assoleixen un conjunt d’acords que defineixen el sistema públic de salut.
 
Aquest acord dóna resposta a la Moció 3/X del Parlament de Catalunya, que instava al Govern a lliurar un document de bases que definís com havia de ser el Sistema Nacional de Salut, en el marc vigent i en el futur, després de debatre durant 8 mesos i catorze sessions de treball.
 
El 21 de maig del 2013 el Govern de la Generalitat va aprovar, per Acord de Govern, la creació de la Comissió per a l’elaboració del document de bases per al Pacte Nacional de Salut a Catalunya. Aquest acord determina que els membres de la comissió siguin els representants dels diversos grups parlamentaris amb representació parlamentària i els agents que formen part del Consell Català de la Salut.
 
Els treballs de la comissió s’han desenvolupat mitjançant 8 grans àmbits temàtics definits a partir dels 6 blocs inicials que, segons l’Organització Mundial de la Salut, han de constituir un sistema sanitari, juntament amb altres àmbits identificats com a claus pel sistema (com són la recerca i innovació, i el compromís ciutadà).

Alguns acords destacables del document són els següents: Pots descarregar el document sencer aquí.
 
– Consolidar el Sistema Sanitari públic, garantint l’accés universal de la ciutadania als serveis sanitaris. Assegurar un finançament públic en salut, suficient i sostenible atenent al nivell de riquesa del país.
– Garantir l’equitat d’accés amb qualitat a les prestacions i serveis (diagnòstic, tractament i cures) amb criteris poblacionals, socials i territorials.
– Promoure el paper de la ciutadania com a agent actiu del sistema sanitari, participant en la definició i revisió d’aspectes clau, sent responsable de la seva
salut, assumint estils de vida saludables i prenent decisions compartides sobre el seu procés assistencial i l’ús adequat dels serveis.
– Reforçar la planificació estratègica tenint en compte les necessitats de la població enfortint estratègies de salut pública.
– Promoure la participació dels professionals sanitaris en la formulació de les polítiques de recursos humans i en la gestió de les organitzacions sanitàries.
– Garantir el professionalisme com a base de la relació dels professionals amb la ciutadania, amb el sistema sanitari i els proveïdors.
– Elaborar, per part de les entitats proveïdores, un codi de bon govern per a les institucions sanitàries per tal de garantir la transparència i el retiment de comptes. I en aquesta mateixa línia de reforçar la transparència, preveu la creació de mecanismes per tal que en el procés de designació dels membres dels òrgans de govern de les empreses públiques i consorcis s’eviti el potencial conflicte d’interessos.
– Reforçar l’atenció primària i comunitària com a porta d’entrada al sistema sanitari i nivell clau i proper al ciutadà per respondre a les necessitats de salut.
– Impulsar la coordinació entre serveis socials i de salut.
– Optimitzar els recursos destinats a la recerca en funció del seu grau d’aplicació, innovació i capacitat de donar resposta a la salut i qualitat de vida.
– Facilitar el desenvolupament d’un clúster de salut a Catalunya de primer nivell que contribueixi a la competitivitat de l’economia catalana.
Els proposants del document de bases del Pacte Nacional de Salut conclouen que a través dels acords proposats s’estableixen les bases d’un model sanitari que assegura la millora de l’excel·lència del sistema públic de salut.
 
Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×