DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6611 – 28.4.2014
Disposicions
DEPARTAMENT DE SALUT. INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

CORRECCIÓ D’ERRADES a l’Acord 4/2014, de 27 de febrer, del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut (ICS), pel qual es modifica el Pla d’ordenació de recursos humans de l’Institut Català de la Salut per al període 2012-2015 (DOGC núm. 6594, d'1.4.2014).

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×