BASES DELS PREMIS DE RECERCA D’INFERMERIA DE L’ASSOCIACIÓ D’ANTICS ALUMNES I AMICS DE LA FACULTAT D’INFERMERIA PATROCINAT PER LA FUNDACIÓ CINCA PIQUÉ ANY 2014

Primera. Objecte de la convocatòria
El campus de les Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Cinca Piqué convoquen la quarta edició dels premis de recerca d’Infermeria.
Segona. Destinataris
El premi està adreçat a qualsevol professional d’infermeria, sempre que tots els autors siguin membres de l’Associació d’antics alumnes i amics de l’Escola d’Infermeria de Tortosa.
Tercera. Temàtica
Els temes dels treballs de recerca són de lliure elecció quant a metodologia i contingut, però han de tractar sobre la infermeria, en les diferents vessants: assistencial, docent i gestió, han de ser treballs de recerca duts a terme, amb resultats.
Quarta. Compatibilitat
La presentació dels treballs a aquesta convocatòria comporta el compromís de NO presentar-los a convocatòries de característiques semblants atorgades per altres universitats.
Cinquena. Presentació de treballs
Els treballs presentats han de ser inèdits, escrits en català o castellà, seguir la normativa de Vancouver o Harvard i no poden excedir les 15 pàgines (annexos a part). El treball s’ha de presentar en format electrònic i set còpies en paper, per dues cares. El cos de la lletra ha de ser Arial 11, amb 1,5 d’espai d’interlineat i amb 2,5 centímetres de marge.
Els treballs no han de tenir identificació dels autors ni dels llocs de treball i s’han de presentar sota un pseudònim. En un sobre tancat, amb un pseudònim i el títol del treball escrit, s’han d’incloure les dades identificatives dels autors, centre de treball, telèfon i correu electrònic de contacte. El fet de no respectar les normes de presentació descrites serà motiu d’exclusió.
Els treballs s’han de fer arribar a la Secretaria del Campus Terres de l’Ebre de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h (Avinguda Remolins, 13  43500 Tortosa). També es poden presentar en la forma que estableix l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. En aquest últim cas, la persona interessada ho haurà de comunicar també a la Secretaria de del Campus Terres de l'Ebre mitjançant correu electrònic o fax, dins el període de presentació de sol·licituds.
En el cas que la documentació s’enviï per correu certificat, cal presentar-la a l’oficina de correus corresponent d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l’escrit o la comunicació adreçada a la universitat sigui datada i segellada abans de ser certificada. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de correus corresponent, s’entendrà com a data vàlida de presentació aquella en què tingui entrada al Registre General de la universitat.
 
Sisena. Dotació dels premis
Els premis són els següents:

. 1r premi de 1.500,00 € per al guanyador o guanyadora i diploma acreditatiu

. 2n premi diploma acreditatiu

La Fundació Cinca Piqué és la responsable de finançar els premis i la URV, la responsable lliurar-los. La URV, com a pagadora del premi, és la responsable de les obligacions tributàries derivades, incloent-hi, si s’escau, la retenció corresponent a compte de l’IRPF del guanyador o guanyadora.
 
Setena. Termini
El termini de presentació dels treballs finalitza el dia 3 d’octubre de 2014 a les 13,30 hores.
Vuitena. Procés de selecció i avaluació
Per avaluar els treballs es crearà un jurat amb la composició següent: 1 antic alumne/a de l’antiga Escola d’Infermeria de Tortosa o de l’ensenyament d’infermeria al campus Terres de l’Ebre, 2 professors/es del grup de recerca d’Infermeria Aplicada de la URV, 1 professora de l’ensenyament d’Infermeria al campus Terres de l’Ebre, 1 professional d’infermeria, 2 representants de la Fundació Cinca Piqué (un d’ells actuarà de president), 1 membre de la Junta Directiva de l’Associació, que actuarà de coordinador dels aspectes organitzatius del jurat i de secretari, sense dret a vot. Cadascuna de les parts designarà els seus representants. En tot cas, la decisió final de les persones que guanyin recaurà sota la responsabilitat de la URV.
El jurat pot interpretar les bases d'aquesta convocatòria i resoldre les qüestions que es presentin durant l’adjudicació dels premis.
Els membres del jurat no poden concursar als premis.
Els premis es poden declarar deserts.
Contra la resolució del jurat es pot interposar reclamació davant el Rector de la URV en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de la notificació o la publicació del resultat.
Novena. Publicació dels resultats
El jurat farà pública la seva decisió en el transcurs de les Jornades d’Infermeria de les Terres de l’Ebre al novembre del 2014.
Desena. Lliurament dels premis
El lliurament dels premis es realitzarà en un acte públic en el transcurs de les Jornades d’Infermeria de les Terres de l’Ebre al novembre del 2014.
El titular del premi serà el que consti com a primer autor o autora, es comprovarà que tots els autors son membres de l’Associació d’antics alumnes i amics de l’Escola d’Infermeria de Tortosa.
 
Onzena. Drets intel·lectuals
Els investigadors tenen tots els drets intel·lectuals i els de lliure expressió a la comunitat científica dels treballs. En les publicacions en revistes, presentacions a congressos, etc. és obligatori que consti el premi rebut.
També se n’ha s’ha d’enviar una còpia al domicili de l’Associació.
El/s guanyador/s autoritzen la difusió del treball en accés obert a través d’algun dels repositoris de la URV.
Dotzena
La participació en el premi implica l’acceptació total de les bases.
 
Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×