DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6579 – 11.3.2014
Disposicions
DEPARTAMENT DE SALUT

CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 256/2013, de 26 de novembre, pel qual es crea el Registre de professionals sanitaris de Catalunya i s'estableixen els criteris generals i requisits mínims dels registres públics de professionals sanitaris en l'àmbit de Catalunya (DOGC núm. 6511, de 28.11.2013).

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×