Benvolgut/da Company/a,

Us adjuntem convocatòria d’eleccions per cobrir la totalitat dels càrrecs de la Junta de Govern d’aquest Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona.

Les candidatures hauran d’estar tancades i identificar adequadament cadascun dels candidats i el càrrec al que opta.

A  més a més, cada candidat haurà de presentar la documentació següent:

– Còpia del DNI.

– Document acreditatiu de què resideix, com mínim, des de fa tres anys a Tarragona o a qualsevol localitat de la província,

– Un escrit signat per cadascun dels candidats manifestant que reuneix totes les condicions previstes a l’article 26 dels estatuts del Col·legi   d’Infermeres i Infermers de Tarragona publicats per la resolució JUS/612/2010, de 2 de març (DOGC 5585, 11-3-2010).

Davant les consultes fetes per alguns/es col·legiats/des que ens han demanat informació de tots  els requisits i documentació necessària per a presentar una candidatura, així com sobre la correcta interpretació del contingut de l’article 26 dels estatuts col·legials pel que fa al requisit: “Estar col·legiat/ada i en exercici professional”, com una de les condicions que es requereixen per a ser elegible com a candidat a ocupar un càrrec a la Junta de Govern del Col·legi, aquesta Junta ha pres l’acord d’informar als col·legiats dels extrems següents:

Pel que fa a la interpretació del requisit “estar en exercici professional”, considerem que això implica complir els requisits adients per a la inscripció al col·legi com a col·legiat i no tenir circumstàncies o causes que impedeixen aquest exercici professional, com ho serien les mateixes que es relacionen a l’article 26 dels estatuts: inhabilitació derivada de sentència penal i haver estat sancionat, per faltes molt greus, no cancel·lades.

Al marge d’analitzar altres supòsits possibles, considerem que la situació d’incapacitat laboral professional per malaltia i la jubilació, sempre que aquestes situacions siguin incompatibles amb l’exercici, s’han de considerar com situacions de  “no estar en exercici”.

Quant al vot per correu us transcrivim els requisits continguts als estatuts:

“El vot per correu serà individual, i serà nul si en ve en més d’un sol sobre.

La papereta de votació haurà d’ introduir-se doblegada en un sobre blanc, que es tancarà i s’introduirà també en un altre sobre blanc, també tancat, a l’anvers del qual haurà de constar la paraula “eleccions” i al revers el nom i els cognoms del votant i la signatura, tot això juntament amb una fotocòpia del document nacional d’identitat, dins un sobre adreçat al secretari/ària de la Junta de govern, amb la paraula “eleccions” i enviat per correu certificat.

Els vots per correu s’hauran de dirigir a la mesa electoral i hauran d’arribar al Col·legi abans de la finalització de la jornada electoral. Els vots per correu que no reuneixin les condicions assenyalades o que apareguin totalment oberts seran declarats nuls”

Veure convocatòria en PDF

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×