Bases:

1. Poden optar al Premi Santa Madrona tots els/les professionals Infermers/es.
2. La temàtica serà lliure, oberta a qualsevol aspecte de les Ciències Infermeres. Es valoraran entre d’altres els següents aspectes: presentació, originalitat, innovació, interès científic, professional i/o comunitari, marc teòric, metodologia, resultats, conclusions i propostes.
3. Els treballs presentats podran ser individuals o en equip; hauran de ser inèdits i tindran una extensió mínima de 20 fulls i màxima de 50, en pàgines estàndard A4, de 30 línies de 65 caràcters, inclosos taules, figures i annexos. En cas de sobrepassar les 40 pàgines caldrà adjuntar un abstrac de 10 línies.
4. De cada treball se’n presentarà un original i dues còpies, acompanyats del corresponent suport informàtic.
5. Els treballs seran signats amb pseudònim i hauran d’anar acompanyats d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà dit pseudònim i el títol del treball presentat. Dins del sobre, hi constarà nom, cognoms, adreça, fotocòpia del NIF i lloc de treball on exerceix el/la concursant. Aquest sobre només serà obert, en cas de ser premiat, en el moment de fer-se públic el veredicte del jurat.
6. Els treballs que no resultin premiats podran ser recollits, prèvia identificació de l’autor, fins al 30 d’abril de 2013. Passat aquest termini seran destruïts mantenint-ne l’anonimat i no se n’acceptarà cap mena de correspondència.
7. El jurat serà multidisciplinari, encara que format bàsicament per professionals infermers.
8. El jurat no considerarà cap treball que no tingui un contingut específic infermer, o que no s’ajusti a les bases establertes.
9. El premi es podrà declarar desert.
10. El termini de presentació de les propostes finalitza el 15 de febrer de 2013

• Les propostes s’han de fer arribar a la seu de l’Associació, C/ Claramunt, 4-  08039 de Barcelona.
• Cal que consti clarament, indicat en el sobre el premi al que s’opta.
• Els veredictes es faran públics en el transcurs del tradicional Sopar de Santa Madrona.
• La participació en les convocatòries implica la total acceptació de les bases.

ASSOCIACIÓ D’EXALUMNES DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA SANTA MADRONA
Carrer Claramunt nº 4, 08039 Barcelona. Metro L9, parada Bon Pastor
Telèfon 645046435 santamadronaexa@hotmail.com

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×