El Consell Internacional d'Infermeres (CIE) va adoptar per primera vegada un Codi Internacional d'Ètica per a Infermeres en 1953. Després s'ha revisat i reafirmat diverses vegades, la més recent és este examen i revisió completats en l'any 2000.

PREÀMBUL

Les infermeres tenen quatre deures foidntals: promoure la salut, previndre la malaltia, restaurar la salut i alleujar el patiment. La necessitat la infermeria és universal. Són inherents a la infermeria el respecte dels drets humans, inclòs el dret a la vida, a la dignitat i a ser tractat amb respecte.

En les cures d'infermeria no es farà cap distinció fundada en consideracions d'edat, color, credo, cultura, discapacitat o malaltia, gènere, nacionalitat, opinions polítiques, raça o condició social.

Les infermeres presten servicis de salut a la persona, la família i la comunitat i coordinen els seus servicis amb els d'altres grups relacionats.

EL CODI DEL CIE

El Codi deontològic del CIE per a la professió d'infermeria, té quatre elements principals que posen en relleu les normes de conducta ètica.

ELEMENTS DEL CODI

1. LA INFERMERA I LES PERSONES

La responsabilitat professional primordial de la infermera serà amb les persones que necessiten cures d'infermeria.

Al dispensar les cures, la infermera promourà un entorn en què es respecten els drets humans, valors, costums i creences espirituals de la persona, la família i la comunitat.

La infermera se cerciorarà que la persona, la família o la comunitat reben informació suficient per a foidntar el consentiment que donen a les cures i als tractaments relacionats.

La infermera mantindrà confidencial tota informació personal i utilitzarà la discreció al compartir-la.

La infermera compartirà amb la societat la responsabilitat d'iniciar i mantindre tota acció encaminada a satisfer les necessitats de salut i socials del públic, en particular les de les poblacions vulnerables.

La infermera compartirà també la responsabilitat de mantindre el medi ambient natural i protegir-ho contra l'empobriment, la contaminació, la degradació i la destrucció.

2. LA INFERMERA I LA PRÀCTICA

La infermera serà personalment responsable i haurà de retre comptes de la pràctica d'infermeria i del manteniment de la seua competència per mitjà de la formació contínua.

La infermera mantindrà un nivell de salut personal que no comprometi la seua capacitat per a dispensar cures.

La infermera jutjarà la competència de les persones a l'acceptar i delegar responsabilitat.

La infermera observarà en tot moment normes de conducta personal que acrediten a la professió i fomenten la confiança del públic.

Al dispensar les cures, la infermera se cerciorarà que l'ocupació de la tecnologia i els avanços científics són compatibles amb la seguretat, la dignitat i els drets de les persones.

3. LA INFERMERA I LA PROFESSIÓ

A la infermera incumbirà la funció principal a l'establir i aplicar normes acceptables de pràctica clínica, gestió, investigació i formació d'infermeria.

La infermera contribuirà activament al desenvolupament d'un nucli de coneixements professionals basats en la investigació.

La infermera, a través de l'organització professional, participarà en la creació i manteniment de condicions de treball socialment i econòmicament equitatives en la infermeria.

4. LA INFERMERA I ELS SEUS COMPANYS DE TREBALL

La infermera mantindrà una relació de cooperació amb les persones amb què treballi en la infermeria i en altres sectors.

La infermera adoptarà les mesures adequades per a preservar les persones quan un company o una altra persona posen en perill les cures que elles reben.

SUGGERIMENTS PER A L'ÚS DEL CODI DEONTOLÒGIC DEL CIE PER A LA PROFESSIÓ D'INFERMERIA

El Codi deontològic del CIE per a la professió d'infermeria, és una guia per a actuar sobre la base dels valors i necessitats socials. Només tindrà significat com a document viu si s'aplica a les realitats de la infermeria i de l'atenció de salut en una societat canviant.

Per a aconseguir la seua finalitat, el Codi ha de ser comprés, assimilat i utilitzat per les infermeres en tots els aspectes del seu treball. Ha de romandre a l'abast dels estudiants i les infermeres al llarg dels seus estudis i de la seua vida de treball.

APLICACIÓ DELS ELEMENTS DEL CODI DEONTOLÒGIC DEL CIE PER A LA PROFESSIÓ D'INFERMERIA

El Codi deontològic del CIE per a la professió d'infermeria, té quatre elements que constituïen el marc de les normes de conducta: la infermera i les persones, la infermera i la pràctica, la infermera i els seus companys de treball, i la infermera i la professió. El quadro següent té com a objecte ajudar les infermeres a posar en pràctica les dites normes. Les infermeres i estudiants d'infermeria poden:

  • Estudiar les normes de cada element del Codi.
  • Reflexionar sobre el que cada norma significa per a cada u. Pensar com pot aplicar-se l'ètica en l'àmbit de la infermeria propi: en la pràctica, en la formació, en la investigació o en la gestió.
  • Dialogar sobre el Codi amb els companys de treball i altres persones.
  • Utilitzar un exemple concret de l'experiència per a identificar els dilemes ètics i les normes de conducta estipulades en el Codi. Identificar la manera en què poden resoldre's eixos dilemes.
  • Treballar en grups perquè la presa de decisions ètiques sigui clara, i arribar a consens sobre les normes de conducta ètica.
  • Col·laborar amb l'associació nacional d'infermeres del país, companys de treball i altres persones per a aplicar de manera contínua les normes ètiques en la pràctica, la formació, la gestió i la investigació d'infermeria.

Element del Codi 1: LA INFERMERA I LES PERSONES

Infermeres en exercici i gestores

Dispensar cures que respecten els drets humans i siguin sensibles als valors, costums i creences de les persones.

Impartir formació contínua en les qüestions i dilemes ètics.

Donar una informació suficient que permeti el consentiment foidntat i el dret a triar o rebutjar el tractament.

Emprar sistemes de registre i de gestió de la informació que asseguren la confidencialitat.

Desenvolupar i vigilar la seguretat mediambiental en el lloc de treball.

Docents i investigadores

Incloure en els plans d'estudis referències als drets humans, l'equitat, la justícia i la solidaritat com a base per a accedir a les cures.

Brindar oportunitats d'ensenyar i aprendre sobre les qüestions ètiques i l'adopció de decisions.

Brindar oportunitats d'ensenyar i aprendre en relació amb el consentiment foidntat.

Introduir en el plans d'estudis els conceptes d'intimitat personal i confidencialitat.

Sensibilitzar els estudiants sobre la importància de l'acció social en els problemes actuals.

Associacions nacionals d'infermeres

Elaborar declaracions de posició i directrius que afavoreixen els drets humans i les normes ètiques.

Influir a favor de la participació de les infermeres en comitès d'examen ètic.

Facilitar directrius, declaracions de posició i formació contínua sobre el consentiment foidntat.

Incorporar qüestions de confidencialitat i intimitat personal en un codi nacional d'ètica per a infermeres.

Advocar a favor d'un medi ambient sa i segur.

Element del Codi 2: LA INFERMERA I LA PRÀCTICA

Infermeres en exercici i gestores

Establir normes d'atenció de salut i un context de treball que fomenti la qualitat de les cures.

Establir sistemes d’avaluació professional, formació contínua i renovació sistemàtica de l'autorització per a exercir.

Vigilar i fomentar la bona salut individual del personal d'infermeria en relació amb la seua competència per a la pràctica de la professió.

Establir normes d'atenció de salut i un context de treball que fomenti la qualitat de les cures.

Establir sistemes d’avaluació professional, formació contínua i renovació sistemàtica de l'autorització per a exercir.

Vigilar i fomentar la bona salut individual del personal d'infermeria en relació amb la seua competència per a la pràctica de la professió.

Docents i investigadores

Facilitar oportunitats de formació/ aprenentatge que fomenten la preparació i la competència per a l'exercici de la professió al llarg de la vida.

Realitzar i difondre investigacions que mostren els vincles entre l'aprenentatge continu i la competència per a la pràctica.

Fomentar la importància de la salut individual i posar de relleu la seua relació amb altres valors.

Associacions nacionals d'infermeres

Donar accés a una formació contínua per mitjà de publicacions, conferències, formació a distancia, etc.

Influir per a aconseguir oportunitats de formació contínua i normes de qualitat de les cures.

Fomentar estils de vida sans per als professionals d'infermeria.

Influir a favor de llocs de treball saludables i servicis per a les infermeres.

Element del Codi 3: LA INFERMERA I LA PROFESSIÓ

Infermeres en exercici i gestores

Fixar normes per a la pràctica, investigació, formació i gestió d'infermeria.

Fomentar el suport en el lloc del treball a la realització, difusió i utilització de la investigació relacionada amb la infermeria i la salut.

Fomentar la participació en les associacions nacionals d'infermeres per a crear condicions econòmiques i socials favorables per a les infermeres.

Docents i investigadores

Proporcionar oportunitats d'ensenyança i aprenentatge en fixació de normes per a la pràctica, investigació, formació i gestió d'infermeria.

Dirigir, difondre i utilitzar la investigació per a impulsar la professió d'infermeria.

Sensibilitzar als que aprenen sobre la importància de les associacions professionals d'infermeria.

Associacions nacionals d'infermeres

Col·laborar amb altres per a fixar normes per a la pràctica, investigació, formació i gestió d'infermeria.

Elaborar declaracions de posició, directrius i normes relacionades amb la investigació d'infermeria.

Exercir influència per a aconseguir condicions de treball, socials i econòmiques equitatives per a la infermeria. Elaborar declaracions de posició, directrius sobre problemes del lloc de treball.

Element del Codi 4: LA INFERMERA I ELS SEUS COMPANYS DE TREBALL

Infermeres en exercici i gestores

Crear consciència de les funcions específiques i de les que se superposen, i de la possibilitat de tensions interdisciplinàries.

Desenvolupar en el lloc de treball sistemes que afavoreixin valors i comportaments professionals ètics comuns.

Desenvolupar mecanismes per a protegir a la persona, la família o la comunitat quan el personal d'atenció de salut posi en perill les cures que elles reben.

Docents i investigadores

Desenvolupar la comprensió de les funcions dels altres treballadors.

Difondre l'ètica de la infermeria a altres professions.

Inculcar en els que aprenen la necessitat de protegir a la persona, la família o la comunitat quan el personal d'atenció de salut posi en perill les cures que elles reben.

Associacions nacionals d'infermeres

Estimular la cooperació amb altres disciplines relacionades.

Desenvolupar la consciència dels problemes ètics d'altres professions.

Facilitar directrius, declaracions de posició i fòrums de debat sobre la protecció de les persones quan el personal d'atenció de salut posi en perill les cures que elles reben.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×