El govern aprova el pla de salut de Catalunya 2011-2015

•Les malalties cròniques i la promoció d’hàbits de vida saludables, principals àrees d’actuació

•L’atenció primària i l’ especialitzada es coordinaran més per reduir els temps d’espera per a proves i visites a l’especialista

•L’objectiu del Pla és transformar els sistema sanitari públic per millorar la qualitat dels serveis que s’ofereixen als ciutadans i fer-lo més sostenible

El Govern va aprovar, el passat 21 de febrer, el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, un document estratègic que articula la reforma del sistema sanitari català sobre 3 eixos d’acció a fi de donar resposta a les noves necessitats socials: abordatge malalties més comunes, atenció integral als pacients crònics i la modernització organitzativa.  El Pla de Salut és d’aplicació immediata i està orientat a l’acció, ja que no només defineix què cal fer sinó també com fer-ho tenint present la realitat de les diferents àrees de Catalunya.

Noves necessitats socials. L’envelliment de la població i els hàbits de vida poc saludables estan a l’origen de les malalties més comunes i que tenen més impacte en la vida de les persones, com per exemple la diabetis, el càncer, la insuficiència cardíaca i respiratòria, i la resta de malalties cròniques. Amb l’objectiu que els ciutadans “puguin viure més i amb la millor qualitat de vida”, el Pla de Salut 2011-2015 s’orienta a millorar l’abordatge d’aquestes patologies, tant des del punt de vista de la prevenció com de l’atenció un cop el malalt ja està diagnosticat.

Per fer-ho, cal canviar la manera com s’organitzen aquests serveis. És per això que, a diferència dels anteriors, el Pla de Salut 2011-2015 incorpora un seguit de projectes orientats a millorar la coordinació entre els diferents centres i serveis sanitaris a fi de resoldre els problemes dels pacients de forma més ràpida i eficaç, i reduir els desplaçaments entre especialistes, i entre centres d’assistència primària i hospitals.

Obert a la participació. El document marc del Pla de Salut es va presentar públicament el mes de novembre passat en unes jornades on van participar més de 230 professionals. Des de llavors, s’han definit els plans territorials, que defineixen actuacions concretes per a cadascuna de les set regions sanitàries catalanes d’acord amb les seves necessitats específiques i, també, incorpora les esmenes i aportacions realitzades per diferents professionals del sector sanitari català. Hi ha participat, en total, 1.200 professionals, i el Pla continua sent un document obert a l’avaluació anual i a la definició dels seus objectius i actuacions en funció d’aquestes dades.

Malalties cròniques:atenció més pròxima, més individualitzada i amb millors resultats. El Pla defineix deu malalties prioritàries que cal tractar de forma integrada. L’objectiu és millorar la qualitat de vida d’aquests malalts i la seva autonomia, fent que el seu seguiment sigui més efectiu i, per tant, es redueixin els episodis de crisi que comporten l’empitjorament del seu estat general de salut.

>> La diabetis, la insuficiència cardíaca i la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) es tractaran de forma integrada en el 80% del territori el 2012.

>> Des dels centres d’atenció primària es començarà a prescriure activitat física, com a tractament específic, en el cas de persones sedentàries d’alt risc (100.000 pacients en la fase pilot).

Serveis sanitaris: menys esperes i més a prop. L’objectiu és reduir els temps d’espera, ja sigui per visitar l’especialista, per fer-se proves diagnòstiques o per operar-se. Es prioritzen, especialment, els diagnòstics ràpids de càncer i els terminis per a l’inici del tractament en aquesta patologia.

>> Al llarg del 2012 la plataforma Sanitat Respon-061 reforça i amplia els seus serveis per poder resoldre un major tipus de demandes d’atenció, sobretot pel que fa a les urgències menys greus i als malalts crònics.

Apoderament del pacient: més capacitat de decidir, més col•laboració i més satisfacció. Les actuacions en aquest àmbit són de dos tipus. D’una banda, potenciar la capacitat dels malalts –i dels seus familiars– per conviure amb la seva malaltia tot preservant la qualitat de vida i l’autonomia fins a on sigui possible. De l’altra, aprofundir en els sistemes d’avaluació de què ja disposa el CatSalut per adaptar el màxim possible els serveis sanitaris a les demandes dels usuaris.

>> Es promou la participació dels malalts en les polítiques del Departament a través de la creació del Consell de Pacients el primer trimestre del 2012, i s’implanten targetes sanitàries adaptades a necessitats de col•lectius específics (Braille, Cuida’m).

>> S’amplia el programa “pacient expert”, de formació i autocapacitació de malalts, sobretot en l’àmbit de les malalties cròniques.

REGIÓ SANITÀRIA CAMP DE TARRAGONA

Pel que fa a la Regió Sanitària Camp de Tarragona, el projectes específics són el Pla director de l’atenció especialitzada a Tarragona, amb l’objectiu de racionalitzar l’oferta assistencial, afavorint aliances entre proveïdors; i l’Observatori de Salut i Medi Ambient amb l’objectiu de monitorar i avaluar l’impacte sobre la salut de la població dels principals contaminats.

Així mateix, pel que fa al pressupost del CatSalut a la Regió Sanitària Camp de Tarragona per al 2012, aquest permetrà situar-nos en els objectius de dèficit derivats dels plans d’estabilitat europeus previstos.

El desglossament del pressupost de la Regió Sanitària Camp de Tarragona contempla una despesa de personal de 1.501.198,70 euros, que comporta una disminució global d’un 2,78%. 

Pel que fa a la compra de serveis sanitaris el pressupost destina una partida de 307.662.120,02 per cobrir les assignacions a les entitats proveïdores de serveis sanitaris. Aquesta partida disminueix en general en un 0,89 %. Aquesta partida permet mantenir en termes globals el nivell de concertació, recollint la consolidació de les mesures d’ajust implementades l’any 2011.

En relació a la Medicació Hospitalària la partida és de 27.261.255,48 amb una disminució de l’1,63%. Cal dir que s’ha ajustat el pressupost al model d’assignació pressupostària i de corresponsabilització en la gestió de la MDHA dels hospital. La disminució impacta de manera diferent en cadascun dels hospitals ja que les mesures implantades l’any 2011 no els han afectat per igual.

En el capítol de compra de béns i serveis el pressupost se situa en 174.999,93 euros, amb els quals s’haurà de fer front a l’efecte de l’augment de tarifes dels subministrament i a l’augment de preus de béns i serveis. Es continua efectuant una priorització molt acurada de despeses en activitats d’atencions protocol·làries, conferències, cursos, formació, encàrrec d’estudis tècnics i altres.

Pel que fa a farmàcia es destinen 75.245.042,47 euros, un pressupost de receptes mèdiques inferior al de l’any 2011 en el 26,14% al Camp de Tarragona. S’ha de tenir en compte les recurrències negatives de les mesures implementades al mes de novembre de 2011 i de l’impacte que tindrà el tiquet moderador de receptes mèdiques.

Pel que fa a prestacions la partida és de 2.889.142,57 euros amb una disminució global de l’1,54%. Els imports destinats a lliuraments per desplaçament disminueixen un 3,70% i els imports destinats a pròtesis i medicació especial no preveuen cap increment amb la voluntat d’ajustar el pressupost a la despesa real de 2011.

El contracte programa ICS compta amb 188.814.480,67 euros i recull l’aportació que el CatSalut preveu efectuar a l’ICS per a poder fer front a les seves despeses corrents. La transferència del CatSaluta l’ICS disminueix un 1,98%, caldrà, per tant, un ajustament de les despeses en el 2012.

En el capítol d’altres transferències corrents s’inclouen les transferències que es realitzen a les empreses públiques adscrites al CatSalut, així com a altres ens dependents de corporacions locals i recabalaments de despeses. Aquest capítol compta amb 6.175.131,33 euros distribuïts en 609.312,69 euros destinats a GiPSS; 5.393.600,34 euros a la SAM Reus en concepte d’equipament de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i 172.218,00 euros en concepte de rescabalaments.

Finalment, la partida d’inversions compta amb 13.094.681,61 euros, pel que fa a les despeses i aportacions de capital disminueixen un 9,74%  i inclou les anualitats de les inversions directes que s’estan portant a terme; les inversions finançades mitjançant convenis amb les EEPP i consorcis que depenen del CatSalut, així com els convenis d’inversions a GISA i les inversions finançades mitjançant l’establiment de convenis amb ajuntaments o entitats proveïdores de serveis sanitaris.

Pla de Salut de Catalunya 2011-2015

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×