ASSOCIACIÓ D’EXALUMNES DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERES SANTA MADRONA
Carrer Claramunt nº 4, 08039 Barcelona. Metro L9, parada Bon Pastor
645046435 santamadronaexa@hotmail.com

Bases
1. Poden optar al Premi “Santa Madrona” tots els professionals Infermers.
2. La temàtica serà lliure, oberta a qualsevol aspecte de les Ciències
Infermeres. Es valoraran entre d’altres els segúents aspectes: Presentació, originalitat, innovació, interès científic, professional i/o comunitari, marc teòric, metodologia, resultats, conclusions i propostes.
3. Els treballs presentats podran ser individuals o en equip; hauran de ser inèdits i tindran una extensió mínima de 20 fulls i màxima de 50, en pàgines
estàndard A4, de 30 línies de 65 caràcters, inclosos taules, figures i annexos. En cas de sobrepassar les 40 pàgines caldrà adjuntar una abstrac de 10 línies.
4. De cada treball se’n presentarà un original i dues còpies, acompanyats del corresponent suport informàtic.
5. Els treballs seran signats amb el pseudònim i hauran d’anar acompanyats d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà dit pseudònim i el títol de
treball presentat. Dins del sobre hi constarà el nom, cognoms, adreça, fotocòpia del NIF i lloc de treball on exerceix el/la concursant. Aquest sobre només serà obert, en cas de ser premiat, en el moment de fer-se públic el veredicte del jurat.
6. Els treballs que no resultin premiats podran ser recollits, prèvia identificació.
de l’autor, fins al 30 d’abril de 2012. Passat aquest termini seran destruïts mentenint-ne l’anonimat i no n’acceptarà cap mena de correspondència.
7. El jurat serà multidisciplinari, encara que format bàsicament per professionals infermers.
8. El jurat no considerarà cap treball que no tingui un contingut específic infermer, o que no s’ajusti a les bases establertes.
9. El premi es podrà declarar desert.
10. El termini de presentació de les propostes finalitza el 29 de febrer de 2012.

Més informació

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×