Diplomat en Sanitat. Convocatòria D.O.G.C. 2011-2012

El Diplomat en Salut Publica és una activitat formativa que forma part de l’aprenentatge, o l’actualització, dels conceptes i eines bàsiques de la salut pública, especialment d’aquells que estan constituint objecte d’atenció del procés de reforma dels serveis de salut pública a Catalunya. Els seus continguts són els que es deriven de les funcions essencials de la Salut Pública. Aquests inclouen el coneixement de les competències bàsiques de la salut pública, les seves línies de servei i activitats, i les seves tècniques. També forma part dels continguts del curs el coneixement del sistema organitzatiu de la salut pública i del conjunt del sistema sanitari en el que s’insereix i d’altres sectors amb els que col·labora i es coordina per fer més efectives les seves accions amb el propòsit de millorar la salut de la població.

OBJECTIU

El Diplomat en Salut Pública formarà als participants en les bases científiques i operatives de la salut pública, en el desenvolupament de les seves competències i els capacitarà en la utilització d’instruments per a la realització de les seves activitats i serveis.

L’orientació de la formació té també una dimensió pràctica, doncs les activitats i serveis de salut pública són una prestació regular del sistema de salut.

Al finalitzar el curs els/les participants hauran de conèixer:

1.     El fonaments conceptuals de la salut pública i de les disciplines més estretament relacionades.

2.     L'organització del sistema de salut de Catalunya i el paper que hi juga la salut pública. Aquest coneixement abasta les àrees de la planificació, el model organitzatiu i els àmbits competencials dels diferents actors que intervenen en la salut pública.

3.     Les eines bàsiques que permeten el desenvolupament de les competències professionals de la salut pública: demografia, estadística i epidemiologia

4.     Les activitats, organització i eines principals dels principals serveis de salut pública: la protecció de la salut, la vigilància de la salut pública, la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia, així com altres àrees relacionades.

PARTICIPANTS

Llicenciats i diplomats de les professions sanitàries (medicina, farmàcia, odontologia, veterinària, infermeria, fisioteràpia, teràpia ocupacional, podologia, òptica i optometria, nutrició humana i dietètica, psicologia, química, biologia, bioquímica i altres titulacions oficials especialitzada en ciències de la salut) que treballin als serveis de salut pública o n’estiguin interessats.

DURADA DEL CURS, CALENDARI I HORARIS

La durada del curs és de 275 hores lectives, de les quals 200 corresponen a formació teorico-pràctica i 75 a l’elaboració del treball d’investigació, revisió o planificació d’un programa d’intervenció en salut pública.

El procés de transformació que està experimentant el diplomat en salut pública cap a un curs de postgrau, fa que es comenci a introduir com unitat de dedicació del curs el concepte de crèdit ECTS, en el que s’inclou el treball del participant a més de les hores lectives.

El curs comença la darrera setmana d’octubre de 2011. Les classes a Barcelona i Girona seran dilluns i dimecres, de 16.00 h a 20.00 h, Tarragona, dimarts i dijous amb el mateix horari i Lleida de dilluns a divendres en setmanes alternes. .

El procediment administratiu per accedir al curs es defineix en la resolució de la convocatòria del curs  que es fa a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya que es publicarà en la darrera setmana d’agost o la primera de setembre. Trobareu oportuna informació del dia de la publicació a la pàgina web de l’IES  www.gencat.cat/salut/ies.

TITULACIÓ ATORGADA

Títol de Diplomat en Salut Pública de la Escuela Nacional de Sanidad, i certificat per l’Institut d’Estudis de la Salut

LLOC DE REALITZACIÓ

Institut d’Estudis de la Salut de Barcelona

Universitat de Lleida (Hospital Arnau de Vilanova)

Servei Territorial de Salut de Girona

Servei Territorial de Salut de Tarragona

NOMBRE DE PLACES

40 per a Barcelona, 25 per a Lleida, 25 per a Girona, 25 per a Tarragona

IMPORT DE LA MATRÍCULA

 1.950,- €

CONTINGUT GENERAL DEL PROGRAMA

El programa del curs inclourà els següents blocs de treball

1.     Fonaments conceptuals de la salut pública. Funcions essencials de la salut pública. Organització dels serveis de salut i de salut pública a Catalunya, Espanya i el món. Model de planificació aplicat a la salut pública. La comunicació en salut pública. Els aspectes econòmics relacionats amb la salut pública. Ètica i salut pública.

2.     Els conceptes bàsics de demografia, estadística i epidemiologia. Tractament i anàlisi de dades. Eines informàtiques per analitzar bases de dades.

3.     La vigilància de la salut pública. Els sistemes d’informació. Activitats de vigilància monitoratge i control de malalties infeccioses Estudi de brots epidèmics. Les malalties emergents. La resposta a emergències en salut pública. La vigilància de les conductes i factors de risc per a les principals malalties cròniques. Els efectes del medi ambient sobre la salut.

4.     El projecte de recerca. L'objecte d'estudi. L'elaboració d'hipòtesi i objectius. Les fonts d'informació bibliogràfica. La recerca a Internet. L'evidència científica en salut pública. Lectura crítica de la literatura científica. La metodologia de treball d'un estudi de recerca. La recollida i tractament de dades. La discussió i les conclusions.

5.     La protecció de la salut.  Eines per a la protecció de la salut. Els conceptes de l’anàlisi del risc: avaluació, gestió i comunicació del risc. El concepte de control oficial. La normativa bàsica aplicable. El model organitzatiu de la protecció de la salut. La gestió del risc relacionat amb el medi ambient. La gestió del risc relacionat amb les aigües de consum públic. La gestió del risc relacionat amb els productes alimentaris. La gestió del risc relacionat amb els indrets habitats i les activitats que s’hi duen a terme. La gestió del risc relacionat amb els productes químics.

6.     La promoció de la salut i la prevenció de la malaltia. La història natural de la malaltia. La promoció i la prevenció en les etapes vitals: materno-infantil, adolescència i joventut, edat adulta i vellesa. La promoció i la prevenció sobre els aspectes de salut més rellevants: alimentació saludable, exercici físic, tabaquisme, lesions, vacunacions, salut sexual i reproductiva, drogodependències, salut mental i malalties cròniques. La salut comunitària. Les desigualtats en salut: la perspectiva social, i de gènere. La salut laboral. La integració dels serveis de promoció amb els recursos de salut, socials i comunitaris.

METODOLOGIA DOCENT

La metodologia es basarà en sessions teòriques i pràctiques utilitzant les eines docents més adequades per a cada objectiu d’aprenentatge. Als mètodes expositius s’hi afegiran els de discussió i els de solució de problemes específics amb una participació activa dels assistents.

CRITERIS AVALUATIUS

Assistència obligatòria al 90% de les sessions docents, la qual cosa dóna dret als exàmens.

Proves d’avaluació. Al finalitzar cada mòdul l’alumne farà una prova de coneixements del mòdul. La qualificació obtinguda, comptarà per a la qualificació final i tindrà efectes alliberadors. Hi haurà un examen final per aquells alumnes que no hagin fet o no hagin pogut superar algun o la totalitat dels exàmens de mòduls. Els exàmens seran qüestionaris de preguntes múltiples de resposta única i/o de resolució de supòsits pràctics.

Treball final on s’aplicaran els coneixements adquirits durant el curs, específicament els que fan referència al disseny d’estudis i planificació d’intervencions, així com també treballs d’investigació o de revisió en l’àmbit de la salut pública.

PREINSCRIPCIÓ

El termini serà de 25 dies naturals que comptaran a partir de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria del curs al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

DOCUMENTACIÓ PER A LA PREINSCRIPCIÓ

–     Sol·licitud de preinscripció segons el model normalitzat de l’IES

–     Fotocòpia del títol de llicenciatura o diplomatura

–     Fotocòpia del DNI

–     Currículum vitae

–     Dues fotografies

Els impresos de sol·licitud d’admissió al curs es poden recollir i presentar, juntament amb els documents que es demanen a l’Institut d’Estudis de la Salut, als serveis territorials de Salut de Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona i Terres de l’Ebre.

OFERTA DE CURS PREVI AL DIPLOMAT EN SALUT PÚBLICA

Per aquells inscrits que procedeixin de carreres o graus universitaris en els que els continguts en matèries relacionades amb les ciències de la salut no hagin estat presents, o per a les persones que vulguin o necessitin actualitzar coneixements, l’Institut d’Estudis de la Salut oferirà, prèviament a l’inici del Diplomat en Salut Pública, un curs gratuït de 20 hores de coneixements bàsics en conceptes relacionats amb la salut pública: vocabulari bàsic, estadística i epidemiologia, així com orientacions pel tractament de dades. Aquesta activitat es realitzarà a Barcelona, però s’ofereix a tots els matriculats al curs de  Diplomat en Salut Pública.

PER A MÉS INFORMACIÓ

Institut d’Estudis de la Salut

Roc Boronat, 81-95 (1ª planta)

08005 Barcelona

Secretaria: Sra. Mònica Riba

A/e. mriba.munoz@gencat.cat

Tel. 93 551 38 39

Fax 93 551 75 19

Web:    www.gencat.es/salut/ies


Universitat de Lleida. Facultat de Medicina

Departament de Cirurgia

Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 80

25198 Lleida

Secretaria: Sra. Luz Maria Veganzones

A/e. secretaria@cirurgia.udl.es

Tel. 973 70 22 02

Fax 973 70 24 35

Serveis Territorials de Salut a Girona

Plaça Pompeu Fabra, 1

17002-Girona

Secretaria. Carol Casadevall i  l’Elena Noguer Encara

A/e  ccasadevall@gencat.cat

Tel. 972 975 652

Fax 972 975 744

Servei Territorial del Departament de Salut de Tarragona

Avda Mª Cristina, 54

43002 Tarragona

Secretaria: Sra. Pilar Casanova

A/e: pilar.casanova@gencat.net                                  

Tel  977 22 41 51

Fax 977 21 89 54

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×