LA PREGUNTA D’INVESTIGACIÓ

És important investigar en infermeria?, És necessari?

Aquestes són preguntes que no ens fem habitualment, però que hauríem de fer-nos més sovint. Està clar que elsmètodes d’investigació moderns són instruments útils per a validar de forma científica la pràctica assistencial, aplicant les troballes de les investigacions. Donat que aquests mètodes són coneguts i posats a l’abast dels professionals, infermeria no pot quedar al marge, tenint la responsabilitat d’utilitzar-los, amb el fi de millorar les cures que presta al ciutadà.

Per això, és necessari conèixer un sistema d’organització, basat en uns principis lògics, desenvolupat de manera ordenada a través d’un número determinat de fases a seguir. És el mètode científic.

¿COM SORGEIXEN LES IDEES?

Abans de realitzar un projecte és lògic pensar: Per què ho fem? Quina és la seva finalitat? és a dir, el propòsit de la investigació.

De la mateixa manera que una infermera no ha de realitzar una cura, sense analitzar el grau de necessitat que té el pacient, un investigador no ha de resoldre un problema sense que abans l’hagi enunciat de forma clara i concisa, és a dir sense saber allò que busca.

Una investigació comença amb un problema que l’investigador vol resoldre o una pregunta a la que vol donar resposta.

FONTS PER A SELECCIONAR UN TEMA D’INVESTIGACIÓ:

1.- Experiència:

•         A la nostra professió la majoria de les investigacions que es porten a terme, són fruit de les observacions sobre diferents espais de les cures diàries dels pacients.

•         És habitual que en algun moment de la nostra vida professional ens preguntem coses com:

–        Per què es fan les coses d’aquesta manera?

–        Quins resultats obtindríem si féssim les coses d’altra manera diferent a l’acostumada?

–        Quin pacient es beneficia més de la tècnica d’infermeria que estic aplicant?

•         Aquest és el verdader objectiu de la investigació en infermeria: aconseguirque les actuacions d’infermeria ja siguin cures, tècniques o procediments, es realitzin amb fonament científic.

•         El professional que investiga ha de sentir curiositat pel que l’envolta i sobre tot, ha d’estar motivat.

2.- Revisió de la literatura:

Quan no se’ns ocorre res interessant o no tenim experiència professional, podem recórrer a la cerca de temes, dintre de la literatura científica.

De la lectura de les publicacions (articles en revistes, comunicacions i ponències presentades a congressos, tesines, etc.) es poden obtenir molts temes que poden ser investigats com:

–        Temes plantejats pels investigadors predecessors com “línies futures“ dels seus propis projectes.

–        Temes que es plantegen per les incongruències trobades en articles que versen sobre el mateix problema.

–        Variacions sobre un temaen quant al tipus d’estudi, tipus de pacients, medi on es van a aplicar els resultats, etc.

3.- Actes científics:

Els temes també poden sorgir desprès de l’assistència a un congrés, conferència, taula rodona, o qualsevol altre acte de caràcter científic, que estimuli la nostra imaginació i doni lloc a un possible projecte d’investigació.

Les investigacions s’originen de les idees que sorgeixen d’experiències individuals o col·lectives, lectures de material, observació d’esdeveniments, creences, pensaments, problemes del treball diari.

Les idees per a ser portades a la producció d’un problema han de reunir alguns requisits tals com:

•         Les bones idees intriguen, encoratgen i estimulen a l’investigador.

•         Les bones idees no necessàriament són noves, però sí deuen ser novedoses.

•         Les bones idees poden ser utilitzades per elaborar teories o solucionar problemes.

El problema escollit pot formular-se en forma interrogativa, com a pregunta d’investigació; o de forma declarativa, com objectiu d’investigació.

L’objectiu d’investigació és una declaració del propòsit.

–       Un objectiu clarament definit pot reproduir el fonament de la investigació en una única frase i és essencial per a orientar les restants fases del procés d’investigació.

–       L’objectiu d’investigació és l’exposició clara, concisa i declarativa del propòsit de la investigació expressat en temps present, en el que s’identifiquen les variables principals de l’estudi, les seves possibles relacions, així com la població d’interès.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×