Durant la reunió de la tarda del 16 de novembre de 2010, el Consell de la Professió Infermera de Catalunya (CPIC) va aprovar totes les recomanacions presentades.

La consellera de Salut va fer palès el gran avenç que en aquest període s’ha fet en la prescripció infermera, l’augment de les places públiques de les escoles d’infermeria, entre d’altres. Aquest any s’han incrementat 130 places, i l’escola universitària d’infermeria de l’Hospital de Sant Pau s’integri en l’ensenyament públic, el 75% de les places de les escoles d’infermeria seran públiques. També va destacar que la professió infermera serà la professió que més canviarà en els propers deu anys sobretot a causa del pas al grau, les especialitats, els màsters i l’accés al doctorat. En el Ple del 16 de novembre de 2010 del Consell de la Professió Infermera de Catalunya es van presentar els documents Posicionament sobre la denominació dels termes infermeria, infermera o infermer; La infermera assistencial amb lideratge clínic, i L’aportació de la infermera als serveis d’atenció primària.

• El Consell de la Professió Infermera de Catalunya ha aprovat les recomanacions següents:

• En tot cas, aquest Consell de la Professió Infermera vol fer èmfasi en la recomanació de l’ús del terme infermeria quan ens referim a la disciplina, la ciència o, fins i tot la professió, i utilitzem infermera o infermer quan ens referim als professionals o quan ens cal adjectivar el nom.

• És per això que insta els organismes oficials, els mitjans de comunicació, les empreses proveïdores, els professionals de la salut i el públic en general a la utilització correcta dels termes.

El CPIC enviarà als mitjans de comunicació el posicionament sobre la denominació dels termes infermeria, infermera o infermer, juntament amb una taula que conté els errors que sovint es cometen amb els termes infermeria i/o infermer i infermera, i la manera correcta d’utilitzar els termes.

També es fan recomanacions referents a la potenciació de les infermeres assistencials amb lideratge clínic:

• Cal redissenyar o adaptar l’estructura organitzativa de la direcció infermera orientant-la a les necessitats dels usuaris i els seus requeriments de cures, i identificar, doncs, aquests nous rols de lideratge.
• Cal identificar els grups de pacients / usuaris o els processos clau que necessiten aquest lideratge expert.
• Per tal de disminuir la fragmentació de les cures que tenim actualment, són necessaris per assolir una coordinació experta; actuen com a pont de comunicació dins l’equip multidisciplinari i amb els professionals d’altres serveis i/o entorns.
• La seva expertesa en grups de malalts / usuaris específics els fan actuar com a consultores, assessores i formadores de la resta de l’equip.
• Fomenten la innovació i l’aplicació de l’evidència científica a les cures infermeres, així com la promoció d’estudis i treballs, i fan créixer la recerca infermera i, per tant, incrementen el nivell de qualitat de les cures.
• L’heterogeneïtat de professionals que intervenen en el procés assistencial necessita aquests recursos si volem aconseguir una coordinació i estandardització òptimes i una avaluació de les actuacions assistencials.
• Per tal de fer el seguiment i avaluar l’impacte de les decisions que plantegin aquests nous líders, caldrà definir i establir indicadors que ens orientin sobre les resultats obtinguts.

Data de publicació: 19/11/2010

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×