L'enviament emplenat d'aquest formulari suposa l'acceptació de la Política de Privacitat

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials de CODITA, que assumeix el compromís de garantir la privadesa de l'usuari o visitant en tot moment, i en totes les interaccions amb aquell. CODITA assumeix també el compromís de no recaptar informació innecessària sobre l'Usuari. Així mateix, ens comprometem a tractar amb extrema diligència la informació personal que l'Usuari pugui facilitar a través de la nostra web.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i Reial decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, li informem que la utilització de determinats serveis en la nostra pàgina web requereix que ens faciliti determinades dades personals a través de formularis de registre o mitjançant l'enviament de missatges de correu electrònic, i que aquests seran objecte de tractament i incorporats als fitxers de CODITA, titular i responsable del mateix. L'enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament dels mateixos, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

Així mateix li informem que tots els nostres fitxers es troben legalment inscrits en el Registre General de Dades Personals de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com que per a salvaguardar la seguretat de les seves dades personals s'aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Reial decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Ús de les seves dades personals

Les dades que li sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la que es recullen, i nomes esta obligat a facilitar-nos-les quan el Col·legi necessiti recavar dades per prestar els seus serveis a col·legiats o altres interessats, o en compliment de les funcions que te atribuïdes. Així mateix, ens certifica que totes les dades que ens facilita són certes, veraces i pertinents per a la finalitat per a la qual les sol·licitem.

La nostra pàgina Web, recull les seves dades personals mitjançant la recepció de diversos formularis i a través del correu electrònic on pot sol·licitar-nos qualsevol tipus d'informació, aclariment o dubte. L'enviament dels mateixosimplica la seva autorització a incorporar-los als nostres fitxers corresponents, si CODITA ho considera convenient, i aquests estaran regulats per les presents polítiques de privadesa. Les seves dades seran incorporades als nostres fitxers de tractament de dades.

Així mateix, li informem que les fotografies publicades a la nostra pàgina web, han sigut captades informant degudament als interessats als efectes de donar a conèixer les activitats organitzats per CODITA.

CODITA,es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.

Recepció de Currículums Vitae

En el cas d'enviar-nos el seu currículum vitae, en virtut de la Llei de Protecció de Dades Personals, li informem que les seves dades personals s'incorporaran als nostres fitxers, amb la finalitat de disposar del seu currículum per dur a terme processos de selecció de personal si el seu perfil professional s'ajusta a les nostres necessitats. Mentre no cancel·li expressament les seves dades personals dels nostres fitxers, entenem que continua interessat en formar part dels mateixos per a processos de selecció futurs. Amb la finalitat de mantenir actualitzats els nostres fitxers de dades personals, preguem ens comuniqui qualsevol canvi o modificació que es produeixi en els mateixos.

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades personals

En qualsevol moment pot oposar-se als nostres enviaments comercials, així com exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts legalment, mitjançant escrit signat dirigit a CODITA a l'adreça AVDA. PAU CASALS, 13, 5C, C.P. 43003 TARRAGONA o mitjançant correu electrònic a la direcció codita@codita.org aportant-nos còpia del seu D. N. I. 

Sense perjudici de la tramitació del exercici dels dret ARCO que es rebin per part del Col·legi, es conservarà en els fitxers titularitat del mateix la documentació que contingui dades personals quan el col·legi estigui obligat per les normes legals que siguin aplicables.

Comunicacions de dades

CODITAli informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, excepte en els casos legalment previstos, o en que l' USUARI ens ho autoritzi expressament.

Seguretat de les seves dades personals

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, li informem que CODITA ha adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix el Reial decret 1720/2007 regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Actualització de les seves dades

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes.

Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que CODITA ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per a la qual es van obtenir.

CODITA, no es fa responsable de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles en la nostra pàgina web.

CODITApot modificar les presents polítiques de privadesa per a adaptar-les a les modificacions que es produeixin en la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d'aquesta Web.

Per a qualsevol qüestió respecte a la Política de Protecció de Dades Personals pot posar-se en contacte amb nosaltres en les dades a dalt indicats, o amb els nostres assessors BONET consulting: www.bonetconsulting.com/servicioslopd.html

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La confidencialidad, el secreto profesional y la seguridad son valores primordiales de CODITA, que asume el compromiso de garantizar la privacidad del usuario o visitante en todo momento, y en todas las interacciones con aquel. CODITA asume también el compromiso de no recabar información innecesaria sobre el Usuario. Asimismo, nos comprometemos a tratar con extrema diligencia la información personal que el Usuario pueda facilitar a través de nuestra web

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y Real Decreto 1720/2007 de desarrollo de la LOPD, le informamos que la utilización de determinados servicios en nuestra página web requiere que nos facilite determinados datos personales a través de formularios de registro o mediante el envío de mensajes de correo electrónico, y que éstos serán objeto de tratamiento e incorporados a los ficheros de CODITA, titular y responsable del mismo. El envío referido de los datos personales constituye el consentimiento expreso al tratamiento de los mismos, si bien de carácter revocable y sin efectos retroactivos.

Asimismo le informamos que todos nuestros ficheros se encuentran legalmente inscritos en el Registro General de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de Datos, así como que para salvaguardar la seguridad de sus datos personales se aplicarán las medidas de seguridad técnicas y organizativas exigidas en el Real Decreto 1720/2007 que regula el reglamento de medidas de seguridad de los ficheros que contengan datos de carácter personal.

Uso de sus datos personales

Los datos que le solicitamos son los adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios para la finalidad por la que se recogen, y sólo están obligados a facilitárnoslos cuando el Colegio necesite recabar los datos para tratarlos para prestar sus servicios a colegiados u otro interesados, o en cumplimiento de las funciones que tiene atribuidas. Asimismo, nos certifica que todos los datos que nos facilita son ciertos, veraces y pertinentes para la finalidad por la que se los solicitamos.

Nuestra página Web, recoge sus datos personales mediante la recepción de diversos formularios y a través del correo electrónico dónde puede solicitarnos cualquier tipo de información, aclaración o duda. El envío de los mismos implica su autorización a incorporarlos a nuestros ficheros correspondientes, si CODITA lo considera conveniente,  y éstos estarán regulados por las presentes políticas de privacidad. Sus datos serán incorporados a nuestros ficheros de tratamiento de datos.

Asimismo, le informamos que las fotografías publicadas en la  página web, han sido captadas informando debidamente a los interesados a los solos efectos de dar a conocer  las actividades y eventos lúdicos celebrados organizados por CODITA.

CODITA, se reserva el derecho de decidir la incorporación o no de sus datos personales a sus ficheros.

Recepción de Currículums Vitae

En el caso de enviarnos su currículum vitae, envirtud de la Ley de Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos personales se incorporarán a nuestros ficheros, con la finalidad de disponer de su currículum para llevar a cabo procesos de selección de personal si su perfil profesional se ajusta a nuestras necesidades.Mientras no cancele expresamente sus datos personales de nuestros ficheros, entendemos que continúa interesado en formar parte de los mismos para procesos de selección futuros. Con la finalidad de mantener actualizados nuestros ficheros de datos personales, rogamos nos comunique cualquier cambio o  modificación que se produzca en los mismos.

Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales

En cualquier momento podrá oponerse a nuestros envíos comerciales, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley mediante escrito firmado dirigido a  CODITA en la dirección AVDA. PAU CASALS, 13, 5C, C.P. 43003 TARRAGONA o mediante correo electrónico a la dirección codita@codita.org aportando copia de su DNI.

Sin perjuicio de la tramitación de los ejercicios de derechos ARCO que se reciban por parte del Colegio,  se conservará en los ficheros titularidad del mismo la documentación que contenga datos personales  cuando el Colegio esté obligado a ello por las normas legales que les sean aplicables.

Comunicaciones de datos

CODITAle informa que sus datos son tratados confidencialmente y son utilizados exclusivamente de manera interna y para las finalidades indicadas. Por lo tanto, no cedemos ni comunicamos a ningún tercero tus datos, excepto en los casos legalmente previstos, o que el USUARIO nos lo autorice expresamente.

Seguridad de sus datos personales

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos que CODITA ha adoptando todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales suministrados de su alteración, pérdida, y tratamientos o accesos no autorizados, tal como exige el Real Decreto 1720/2007 regula el reglamento de medidas de seguridad de los ficheros que contengan datos de carácter personal.

Actualización de sus datos

Es importante que para que podamos mantener sus datos personales actualizados, nos informe siempre que haya habido alguna modificación en ellos, en caso contrario, no respondemos de la veracidad de los mismos.

Consideramos que si no cancela sus datos personales expresamente de nuestros ficheros, continúa  interesado en seguir incorporado a los mismos hasta que CODITA lo considere oportuno y mientras sea adecuado a la finalidad por la que se obtuvieron.

CODITA, no se hace responsable de la política de privacidad respecto a los datos personales que pueda facilitar a terceros por medio de los enlaces disponibles en nuestra página web.

CODITApuede modificar las presentes políticas de privacidad para adaptarlas a las modificaciones que se produzca en nuestra web, así como modificaciones legislativas o jurisprudenciales sobre datos personales que vayan apareciendo, por lo que exige su lectura, cada vez que nos facilite sus datos a través de esta Web.

Para cualquier cuestión respecto a la Política de Protección de Datos Personales puede ponerse en contacto con nosotros en los datos arriba indicados, o con nuestros asesores BONET consulting: www.bonetconsulting.com/servicioslopd.html

PRIVACY AND PROTECTION OF PERSONAL INFORMATION

CODITA, informs you that, with the aim of informing you about us and our products, certain personal details are asked for on this website, and these will be added to our database files. In addition, we would like to inform you that all data is treated in accordance with the Law 15/1999 of Data Personal Protection of Spain, and that our files are legally entered on the General Registry of Personal Data. The present privacy policies are governed by the legislation exclusively applicable in Spain, with all nationals and non-nationals using this website being subject to said legislation.

CODITA, considers that when you agree to send your personal details, either by using the form on this website or by e-mail, you are giving us your express authority and consent for the treatment and incorporation of said details into our corresponding automated files, albeit in a revocable and non-retrospective way, and that you accept the treatment conditions set out below. Your details will be treated with maximum confidentiality and in compliance with all the requirements demanded by the 15/1999 Law for the Protection of Personal Data.

Use of your personal data

The details that we ask you for are those that are appropriate, pertinent and strictly necessary for the end for which they are collected, and in no circumstance are you obliged to provide them, nevertheless, they are absolutely necessary in order to perform the services we offer you, which is why the form details responses are obligatory.

Our Website collects your personal data with the aim of sending you the requested information or clarification, or to express any doubts you might have. If you include any personal data in your e-mail, you thereby authorise us to incorporate said personal data in our corresponding files, and these will be regulated by the here present privacy policies. Your details will be incorporated into our corresponding Commercial File.

Curriculum Vitae’s reception

In accordance to the 15/1999 Law for the Protection of Personal Data, we inform you that personal data are included in our data files, in order to have your curriculum to carry out selection processes of staff if your professional profile fits to our needs. As long as you do not cancel expressly your personal data of our files, we understand that you are interested on being part of the selection processes in the future. In order to keep our files of personal data updated, we ask you to communicate us any change or modification.

Rights of access, rectification, cancellation of your personal data

You have the right to free access to our files at any time in order to consult your details, to rectify them should they contain errors or need altering, and to cancel them should you no longer wish them to be incorporated in said files. You have the right to access, rectify, and cancel and opposition your data, writing to the address AVDA. PAU CASALS, 13, 5C, C.P. 43003 TARRAGONA attaching a valid document of identification.

Communications of data

CODITAinforms you that your data is treated confidentially and used exclusively internally and for the aims indicated. We therefore neither cede nor pass on to third parties any of your details, unless authorised to do so by the user.

Security of your personal data

CODITA, in response to the trust placed in us, and bearing in mind the importance which your personal details require in terms of protection and confidentiality, hereby informs you that it has adopted all the measures of a technical and organisational nature necessary to safeguard their security, as demanded by Real Decreto 1720/2007 of Spain regulating security measures for automated files containing data of a personal nature. Nevertheless, the user should be aware that security measures on the internet are not impregnable.

Updating of your personal data

For us to be able to keep your details up to date, it is important for you to inform us whenever there has been any alteration to them. If not, we cannot be held responsible for their veracity. In addition, it certifies to us that all the details that you provide us are correct and pertinent for the ends for which they are requested.

We consider that if you do not expressly cancel your personal data from our files, you remain interested in continuing their incorporation until such time as CODITA considers opportune, and while it remains in keeping with the ends for which they were obtained.

This website does not use cookies or any other means of gathering information on the users' surfing habits. CODITA cannot be held responsible for the treatment of your personal details by websites which can be accessed using the various links contained on our website.

CODITAmay modify these privacy policies in order to adapt them to any legislative or legal measures that may be imposed in the future, and therefore asks you to read them every time you provide us with details over the website.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×