1. CONDICIONS DEL LLOC
· Incorporació immediata, a l’Hospital del Mar del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.
· Jornada laboral de 35 hores setmanals i contracte temporal.
· Incorporació al Servei de Salut Laboral mancomunat de l’organització.

2. FUNCIONS
· Activitats pròpies de la Infermeria del Treball per a la millora de la salut dels treballadors/es del PSMAR, mitjançant intervencions sanitàries, protocol·litzades i d’acord a criteris ètics. En concret, funcions de vigilància de la salut (individual i col·lectiva), assistència, prevenció i promoció de la salut.
· Participació en la gestió de la prevenció, especialment la gestió casos de treballadors/es amb problemes de salut per a l’abordatge de les necessitats i especificitats individuals dels/les treballadors/es, especialment en relació a les característiques i riscos del seu lloc de treball.
· Valorar, assessorar i orientar en la gestió de patologies derivades del treball.
· Formació a treballadors/es en matèria de Salut Laboral.
· Participació en altres activitats de salut laboral relacionades amb la docència i recerca.

3. REQUISITS
· Formació acadèmica:
– Disposar del títol de diplomat/graduat universitari en Infermeria i de l’especialitat en Infermeria del Treball, expedit pel Ministeri competent o degudament homologat per aquest.
· Experiència professional:
– Experiència professional acreditada, mínima de 2 anys, com a infermer/a especialista en Infermeria del Treball.

4. ES VALORARÀ
· Formació i coneixements:
– Formació reglada tipus màster o postgrau relacionada amb la Infermeria del treball.
– Formació addicional relacionada amb la millora de la salut en el lloc de treball.
– Experiència clínica en Infermeria.
– Qualitats i coneixements en gestió de casos, especialment motivacional per promoure canvis i l’autoeficàcia en les persones, anàlisi de dades col·lectives, organitzatives, docents i investigadores.
– Bons coneixements d’anglès i d’ofimàtica i paquets relacionats.

5. COMPETÈNCIES
· Competències corporatives: compromís i implicació amb la institució; orientació a les persones, empatia i sensibilitat interpersonal; orientació a la qualitat, la millora contínua i l’excel·lència, i gestió del canvi/innovació.
· Competències específiques: presa de decisions i resolució, organització i planificació, gestió motivacional, i treball en equip.
· Competències personals: ètica, estabilitat emocional, flexibilitat, comunicació i relació.

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ, DOCUMENTACIÓ I CONTACTE
· 15 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació d’aquesta oferta en el web corporatiu.
· Les persones interessades hauran d’omplir el formulari de sol·licitud d’accés disponible al web del PSMAR dins l’apartat corresponent a aquesta oferta, i d’adjuntar el seu currículum vitae, mitjançant l’enllaç habilitat amb el nom “Envia’ns el teu CV” que es troba situat sota el menú de l’esquerra de la pàgina web.
· També hauran d’ajuntar, en el mateix formulari i mitjançant els enllaços restants, l’escanejat dels títols acadèmics i de les acreditacions de l’experiència professional.
· Un cop valorats els CVs i l’experiència professional, les persones aspirants admeses realitzaran una entrevista personal amb la cap del servei de Salut Laboral o persona en qui delegui i un/a membre de l’equip de RRHH.
· Totes les dades que l’aspirant al·legui en el seu currículum es comprovaran en el moment immediatament anterior a la seva contractació.
· En cas de dubte, podeu contactar amb nosaltres a través de la següent adreça d’e-mail: ofertestreball@parcdesalutmar.cat

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×