L’Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Hospital de Cerdanya (AECT-HC), primer hospital europeu franco-català situat a Puigcerdà, selecciona un/a LLEVADORA

 • Lloc per incorporació immediata
 • Contracte a temps complet més guàrdies localitzades i presencials
 • Condicions laborals Sector Sanitari (Conveni SISCAT)

FUNCIONS

 • Funcions assistencials i docents en el servei de ginecologia i obstetrícia

PERFIL

 1. REQUISITS
  • Nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea o Permís de Treball i Residència a Espanya
  • Domini escrit i oral del castellà i/o català i del francès
  • Diplomat Universitari en Infermeria
  • Especialitat d’Infermeria Obstètric-ginecològica (o homologació de l’U.E. si la titulació s’ha obtingut fora de l’UE)
 2. VALORABLE
  • Experiència assistencial (Sala de Parts, ASSIR, assistència natural en part normal)
  • Domini d’altres llengües
  • Sentit del diàleg i gust per les relacions interpersonals
  • Empatia
  • Capacitat de treball en equip, resolució de problemes i organització del treball propi
  • Esperit de síntesi
  • Capacitat per desenvolupar projectes i realitzar el projecte assistencial

Podeu adreçar la vostra candidatura (CV + carta de presentació en castellà o català i francès) a l’atenció de la Sra. Mireia Traserra, Responsable de Recursos Humans, al següent mail: dir@hcerdanya.eu

Le Groupement Européen de Coopération Territoriale – Hôpital de Cerdagne (GECT-HC), premier hôpital européen franco-catalan, situé à Puigcerdà, recrute un/une SAGE-FEMME.

 • Poste à pourvoir immédiatement
 • Contrat à plein temps plus gardes et astreintes
 • Conditions de travail du Secteur de la Santé (Convention SISCAT)

FONCTIONS

 • Fonctions de soins et d’enseignement dans le service de gynécologie et obstétrique

PROFIL

 1. CONDITIONS REQUISES
  • Nationalité d’un pays membre de l’Union européenne ou Permis de Travail et de Séjour en Espagne
  • Maîtrise écrite et orale de l’espagnol et/ou catalan et du français
  • Diplôme d’État d’Infirmier
  • Spécialité en gynécologie-obstétrique (ou homologation de l’UE si le diplôme a été obtenu hors de l’UE)
 2. SOUHAITÉ
  • Expérience médicale (Salle d’Accouchements, prise en charge de la santé sexuelle et reproductive, prise en charge naturelle en accouchement normal)
  • Maîtrise d’autres langues
  • Sens du dialogue et goût des relations humaines
  • Empathie
  • Capacité de travail en équipe, résolution de problèmes et organisation du travail
  • Esprit de synthèse
  • Capacité à développer des projets et à réaliser le projet de soins

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation en espagnol ou catalan et français) a l’attention de Mme Mireia TRASERRA, Responsable des Ressources Humaines, au mail suivant: dir@hcerdanya.eu

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×