Diplomat/da salut pública, B-20.2, al Laboratori de Terres de l’Ebre, a Jesús, del Servei de Serveis Analítics de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut

El Servei de Serveis Analítics de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut té la necessitat de cobrir una plaça de diplomat/ada salut pública, B-20.2, per prestar serveis per excés o acumulació de tasques durant un període de 3 mesos.

Característiques del lloc:

 • Nom del lloc: Diplomat/ada salut pública
 • Grup: B
 • Nivell: 20.2
 • Jornada: Normal
 • Horari: Normal
 • Unitat directiva: Serveis Analítics – Secretaria de Salut Pública (Laboratori de Terres de l’Ebre)

Requisits:

D’acord amb el que estableix l’apartat 1.6 de l’Acord del Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, es tindran en compte les sol·licituds de les persones participants que compleixin amb els requisits següents:

 1. Estar en possessió de la titulació de diplomat/da en infermeria
 2. Disposar del certificat de coneixements suficients de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística (nivell C1) o equivalent.

Funcions del lloc:

 • Realització amb significat sanitari d’anàlisis a mostres d’aigües i aliments
 • Preparació de mostres, medis de cultiu i reactius
 • Verificació/Calibratge d’equips de laboratori
 • Gestió de documents del sistema de qualitat

Aspectes que es valoraran:

 • Coneixements en sistemes de la qualitat segons norma ISO 17025, obligatòria per als laboratoris que realitzen els controls oficials dels productes alimentaris
 • Experiència en tasques de laboratori, preferentment laboratoris d’anàlisi ambiental i alimentària
 • Coneixements de tècniques d’enzimoimmunoanàlisis
 • Experiència en auditories ENAC
 • Capacitat de treball en equip

Forma d’ocupació del lloc:

 • Nomenament d’interí/na per excés o acumulació de tasques.

Participació:

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats han d’emplenar la sol·licitud que trobaran en el següent enllaç FORMULARI i enviar-la fins al dia 23 de juliol de 2017.

En aquest formulari s’hi ha d’adjuntar el currículum personal i, si és possible, el currículum que genera ATRI.

En el currículum personal cal tenir en compte el següent: quant a l’experiència professional cal fer una descripció detallada de les funcions desenvolupades en cada un dels llocs de treball que heu ocupat i detallar el temps treballat en mesos; quant a la formació cal especificar en tots els casos les hores de durada dels cursos i el tipus de certificació obtinguda (assistència, assistència i aprofitament,…); i quant a coneixement de llengua catalana, cal especificar si es té el nivell de català requerit a l’oferta.

El nom dels fitxers no ha de contenir espais en blanc ni caràcters especials (ç, ñ, accents, signes de puntuació, etc.) perquè poden ocasionar problemes en la descàrrega.

No es valoraran les sol·licituds que no arribin mitjançant el formulari esmentat. Si teniu problemes a l’hora d’enviar el formulari o voleu sol·licitar informació sobre el procés o el resultat de la sol·licitud, us podeu adreçar al correu electrònic següent: ofertesATRI.salut@gencat.cat

Les sol·licituds s’examinaran a partir de l’estudi del currículum i, un cop valorat aquest, les persones seleccionades podran ser convocades a una entrevista i/o prova, si escau.

Atès el gran volum de candidats presentats a les ofertes d’aquest departament, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu, així com totes aquelles que es generin durant la relació laboral, seran emmagatzemades i tractades en un fitxer, del qual és titular el Departament de Salut, amb la finalitat de gestionar els recursos humans. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les vostres dades mitjançant un escrit adreçat a la Direcció de Serveis del Departament de Salut (travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona).

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×